Právne informácie

Právne informácie AKMV advokátska kancelária s. r. o. poskytuje na svojej webovej stránke www.akmv.sk informácie podľa nižšie uvedených podmienok. Otvorením našej webovej...

Kontaktujte nás

Právne informácie

AKMV advokátska kancelária s. r. o. poskytuje na svojej webovej stránke www.akmv.sk informácie podľa nižšie uvedených podmienok. Otvorením našej webovej stránky www.akmv.sk vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

AKMV advokátska kancelária s. r. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať zverejnené informácie podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie podľa § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno: AKMV advokátska kancelária s. r. o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Pluhová 17, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 4333 3509, +421 915 046 749
Adresa na zasielanie elektronickej pošty: office@akmv.sk
Registrácia: zoznam advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou /SAK/, evidenčné číslo konateľa (JUDr. Veronika Michalíková, MBA): 6290
IČO: 47 095 652
DIČ: 2023819710
IČ DPH: SK 2023819710
Členstvo: Slovenská advokátska komora
Poskytované služby: právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poistenie výkonu povolania: Kooperativa poisťovňa a.s., poistná suma: 1.500.000 EUR
Podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu alebo získať informácie o poskytovanej službe v Slovenskej republike je možné kontaktovaním našej advokátskej kancelárie na office@akmv.sk alebo na vyššie uvedenom telefónnom čísle.
Odmena za poskytnutú službu je určovaná vždy individuálne podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odmena bude vyúčtovaná v celej dohodnutej výške aj v prípade, že služba nebude poskytnutá v celom rozsahu z dôvodu na strane klienta, ak advokát už začal s pokytovaním služby.

Autorské právo

Informácie uvedené na internetovej stránke www.akmv.sk sú chránené autorským právom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právo (autorský zákon) v platnom znení. Je zakázané text alebo fotografie uverejnené na stránke www.akmv.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu AKMV advokátska kancelária s. r. o. rozširovať alebo reprodukovať na iný ako osobný účel.

Zodpovednosť a záruky

Všetky informácie nachádzajúce sa na stránke www.akmv.sk sú poskytnuté bez záruky správnosti, komplexnosti a aktuálnosti. AKMV advokátska kancelária s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, neúplnosť, neaktuálnosť a neautenticitu informácií alebo dokumentov nachádzajúcich sa nastránke www.akmv.sk, alebo za ich zneužitie.

Webová stránka www.akmv.sk môže obsahovať technické a iné nepresnosti.

Ochrana osobných údajov

Ochrana e-mailovej správy / Mail protection

Informácie obsiahnuté v emailovej správe vrátane všetkých jej príloh sú dôverné. Ak nie ste plánovaný adresát, prosím upozornite odosielateľa obratom na e-mail a odstráňte túto správu z vášho systému. Akékoľvek neoprávnené použitie, rozmnožovanie alebo rozširovanie tejto správy je prísne zakázané. A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné odovzdávanie informácií obsiahnutých v tomto e-maily, nebude zodpovedná za omeškanie ich prijatia, nenesie zodpovednosť za škody spôsobené softvérovými vírusmi a odporúča vykonať kontrolu vírusov vo všetkých prílohách uvedených v tejto správe. / The information contained in this e-mail message including its attachments is confidential, is intended solely for the use of the intended recipient, and may be subject to privacy protection, trade secret protection. The contents of the message are the sole responsibility of the Sender. If you have received this message by mistake, please delete the message from your computer system, and notify us by replying immediately. Thank you.

Cookies 

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača na počítači užívateľa. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. 

Zapnutím funkcie používania súborov cookies dáva užívateľ súhlas k ich ukladaniu do svojho prehliadača. Užívateľ môže v svojom počítači alebo mobilnom zariadení cookies zakázať úpravou nastavení ním používaného internetového prehliadača. 

Ako AKMV využíva súbory cookies?

Používame súbory cookies za účelom:

  • merania návštevnosti webových stránok a tvorby štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov webových stránok,
  • fungovania webových stránok. 

Využívame aj nástroje webovej aplikácie Google Analytics. 

Cookies sú posudzované v podobne hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení veľkého a odborného úsilia. 

Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať, a to zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača. 

Zhromažďované cookies súbory sú spracovávané ďalšími spracovateľmi:

  • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Poskytovateľom služby Google Ananlytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Facebook Inc, Menlo Park, California, USA 

Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete tu:

  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
  • https://www.facebook.com/policy.php 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás môžete kontaktovať na office@akmv.sk.

Štatút súťaže


Posledná aktualizácia: 25.07.2023

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710