Ako založiť chovateľskú stanicu?

V otázke nie je bližšie špecifikované o akú chovateľskú stanicu sa jedná, či ide o chov hospodárskych zvierat (nie je živnosťou, § 3 ods. 1 písm. d/ bod 2, § 3 ods. 2 písm. e/ živnostenského zákona).

Chov psov (nie je živnosťou, bližšie informácie napr. § 8 ods. 3 písm. an/ zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov)

alebo

Chov vybraných druhov zvierat -voľná živnosť (v zozname voľných živností je pod č. 0101), v rámci nej možno vykonávať:

  • Chov laboratórnych a exotických zvierat, vtáctva, akvarijných rybičiek, priadky morušovej
  • Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi

Pri reálnom prevádzkovaní vyššie uvedených činností (okrem iných povinností podľa osobitných predpisov súvisiacich s vykonávaním jednotlivých predmetov podnikania) v konkrétnom priestore je potrebné komunikovať s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, voči ktorému majú (podnikateľské) subjekty oznamovaciu povinnosť, prípadne pri ktorých rozhoduje o uvedení priestorov do prevádzky (bližšie informácie v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, v znení neskorších predpisov napr. § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb.

Zdroj: Okresný úrad