Na ktorý kataster podať návrh na vklad pri nehnuteľnostiach v dvoch okresoch?

Otázka:

Uzavreli sme s bývalým manželom dohodu o vyporiadaní BSM. Jej predmetom boli aj dve nehnuteľnosti v rôznych okresoch. Môžeme návrh na vklad ohľadne jednej nehnuteľnosti podať na jeden kataster a druhý návrh na vklad ohľadne druhej nehnuteľnosti na iný?

Odpoveď:

Nie, návrh na vklad sa musí týkať všetkých nehnuteľností uvedených v dohode o vyporiadaní BSM. Nie je možné urobiť dva návrhy na vklad a v jednom navrhnúť povoliť vklad vlastníckeho práva k jednej nehnuteľnosti a zaslať ho na jeden katastrálny odbor a v druhom návrhu vklad vlastníckeho práva k druhej nehnuteľnosti a zaslať ho na druhý katastrálny odbor. Návrh na vklad musí obsahovať všetky nehnuteľnosti vyporiadavané v dohode o vyporiadaní BSM.

V návrhu je teda potrebné špecifikovať všetky nehnuteľnosti. Náležitostiam návrhu na vklad sme sa venovali v našom príspevku, kde nájdete aj vzor návrhu na vklad

Návrh na vklad postačuje podať na ktorýkoľvek katastrálny odbor, v obvode ktorého je jedna z predmetných nehnuteľností. Uvedené vyplýva z § 22 Katastrálneho zákona, podľa ktorého „Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutému okresnému úradu.“

Správny poplatok je vo výške 66 EUR. Z praxe odporúčame k návrhu na vklad priložiť dohodu o vyporiadaní BSM v troch (3) vyhotoveniach. Tiež je potrebné doložiť aj rozsudok o rozvode – overenú fotokópiu, postačuje 1x.

Prečítajte si aj ďalšie príspevky v právnej poradni z oblasti vyporiadania spoluvlastníctva