Potrebujem z rodinných dôvodov ukončiť pracovný pomer, ako postupovať?

Otázka:

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť, som vo firme už pomaly 2 roky. Potrebujem z rodinných dôvodov okamžite ukončiť pracovný pomer. Keďže rodinné dôvody sú dosť vážne a odchádzam z miesta bydliska viac ako 200km, mám maloleté dieťa a je nereálne takúto trasu dochádzať do práce kým mi bude plynúť výpovedná lehota. Prosím ako postupovať v takomto prípade. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď:

Dôvody okamžitého skončenia pracovného pomeru z strany zamestnanca upravuje ustanovenie § 69 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). V zmysle týchto ustanovení môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer ak:

  1. podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu
  2. zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti
  3. je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie

Z uvedeného vyplýva, že Vašu situáciu nemožno pod dané ustanovenie subsumovať. Zákonník práce Vám však v zmysle § 67 umožňuje ako zamestnancovi dať výpoveď, a to z akékoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Tu však platí, že hoci účinky výpovede nastávajú doručením, pracovný pomer končí až po uplynutí výpovednej doby, ktorá je v prípade ak pracovný pomer trval dlhšie ako 1 rok stanovená Zákonníkom práce na dĺžku 2 mesiace – „Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.“ (§ 62 ods.6 a ods. 7 Zákonníka práce). Ak by ste nedodržali dĺžku výpovednej doby, vzťahovalo by sa na Vás ustanovenie § 62 ods. 8 Zákonníka práce: „Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.“ Tu však platí, že túto sankciu by ste mali v pracovnej zmluve dohodnutú.

Vo Vašom prípade by bolo ideálne skončiť pracovný pomer dohodou, t.j. takým spôsobom, že zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru a pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Preto odporúčame osloviť zamestnávateľa s návrhom na skončenie pracovného pomeru ku dňu, ku ktorému sa dohodnete.