Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Otázka:

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo, že má stočené kilometre. Volal som predajcovi, ale vyhovára sa, že o tom nevedel, ale v kúpnej zmluve sme pritom mali počet kilometrov jasne uvedený. Čo môžem robiť?

Odpoveď:

V danom prípade máte nárok buď nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo môžete od zmluvy odstúpiť a žiadať, aby Vám predávajúci vrátil peniaze.

Uvedené nároky vyplývajú z § 597 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.“ 

V každom prípade si môžete uplatniť u predávajúceho nárok na zľavu. 

Odstúpiť od kúpnej zmluvy na auto môžete v prípade, ak:

  • ak ide o vadu, ktorá robí vec (vozidlo) neupotrebiteľnou alebo
  • ak Vás predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým (je potrebné posúdiť znenie zmluvy, prípadne dokázať jeho iné ústne vyhlásenia o bezvadnosti)

Pri stočených kilometroch pôjde pravdepodobne skôr o druhý dôvod odstúpenia, pokiaľ je vozidlo pojazdné. Dôvody odstúpenia je možné dohodnúť aj v samotnej kúpnej zmluve, preto odporúčame pozrieť si zmluvu, či zmluva neobsahovala aj iné ako zákonné dôvody odstúpenia. Z hľadiska ustanovenia § 401 ods. 2 OZ je rozhodujúce to, čo bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, a nie to, či vec zodpovedala stavu uvádzanému v pôvodnej ponuke predávajúceho.“ Z IV (s. 605) 

„Upozornenie predávajúceho by mohlo vylúčiť právo kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny, prípadne odstúpenie od kúpnej zmluvy len v prípade, keď by sa týkalo určitej vady; nestačilo by teda, keby predávajúci upozornil kupujúceho len všeobecne na to, že vec je vadná.“ R 23/1970 

Zo zákona máte tiež právo požadovať náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s uplatnením zodpovednosti za vadu, ako aj nárok na náhradu škody, pokiaľ Vám škoda vznikla. 

Lehotu na uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady stanovuje Občiansky zákonník: „Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.“ Odporúčame preto najprv kontaktovať predávajúceho. 

V prípade, ak odstúpite od zmluvy a predávajúci Vám nevráti peniaze, môžete sa obrátiť na súd žalobou na vzájomné vrátenie plnenia (Vy ako kupujúci ste pripravený vrátiť auto a budete požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny). 

„Dôvod neplatnosti kúpnej zmluvy nemožno vidieť len v tej skutočnosti, že predávajúci predá použité vozidlo, ktoré má vady alebo ktoré je v stave, v akom by ho kupujúci nekúpil, keby bol o jeho stave informovaný. Ak predávajúci opomenul splniť svoju informačnú povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 400 OZ a kupujúceho nesprávne ubezpečil o vlastnostiach vozidla, alebo ak dodatočne vyšla najavo vada, na ktorú kupujúci nebol upozornený, žiadna z týchto skutočností nezakladá neplatnosť kúpnej zmluvy, ale ide o zodpovednosť predávajúceho v zmysle § 401 ods. 1 a 2 OZ.“ Z IV (s. 601) 

Ak je kúpna zmluva neplatná alebo bola zrušená, môže sa jej účastník úspešne domáhať vrátenia svojho plnenia len za predpokladu, že je ochotný vrátiť žalovanému to, čo sám prijal ako plnenie zo zmluvy (§ 457 ods. 1, § 76 OZ). To sa týka aj prípadnej peňažnej náhrady za plnenie, ak nie je dobre možné vrátenie pôvodného plnenia (§ 458 ods. 1 druhá veta OZ).“ Z IV (s. 640)

Od 1.7.2024 je účinná nová úprava zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka, viac si prečítate v našom článku: Zodpovednosť za vady od 1.7.2024