Vyjadrenie sa k návrhu na rozvod

Otázka:

Manžel podal žiadosť o rozvod ale nesúhlasím s tým, čo v návrhu napísal. Ako sa môžem k tomuto návrhu na rozvod vyjadriť?

Odpoveď:

Ten z manželov, ktorý návrh na rozvod manželstva nepodal, má právo vyjadriť sa k návrhu. Súd je preto povinný zaslať návrh na rozvod manželstva druhému z manželov spolu s výzvou na vyjadrenie sa v lehote určenej súdom, zväčša 10 – 15 dní. Ide o sudcovskú lehotu, ktorú si zvolí pridelený sudca. 

Vo vyjadrení sa k návrhu na rozvod manželstva je potrebné uviesť spisovú značku, ktorá je uvedená vo výzve doručenej zo súdu. Najmä je potrebné uviesť, či odporca (druhý manžel) súhlasí s rozvodom a prípadne s návrhom na zverenie do výchovy maloletých detí, ako to navrhuje navrhovateľ, prípadne aký má protinávrh. Upozorňujeme, že ani samotný súhlas s rozvodom ešte nie je jediným dôvodom, pre ktorý by súd musel manželstvo rozviesť. Sud musí skúmať, či sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

Po doručení vyjadrenia súdu, súd zväčša vytýči pojednávanie. Vyjadrenie odporcu (druhého manžela) zašle spolu s predvolaním na pojednávanie. Prípadne ho doručí navrhovateľovi až na vytýčenom pojednávaní. 

Všetky písomnosti doručované súdu odporúčame zasielať minimálne vo dvoch vyhotoveniach, vrátane príloh. Inak súd môže na náklady účastníkov vyhotoviť kópie. Viac vyhotovení sa vyžaduje z dôvodu, že jedno je určené súdu a druhé druhému účastníkovi. Samozrejme súd pravdepodobne účastníkov konania vo výzve poučí, koľko vyhotovení majú súdu doručiť. 

Účastníci (manželia) majú právo nahliadnuť do súdneho spisu. Pokiaľ sa chcú dostať k všetkým písomnostiam založeným do súdneho spisu skôr, ako ich súd stihne doručiť, odporúčame kontaktovať súd a objednať sa na nahliadnutie do spisu podľa spisovej značky, ktorá sa bude uvádzať už na všetkých písomnostiach doručovaných zo súdu.