Zmluvná pokuta a úrok z omeškania v dohode o vyporiadaní BSM

Otázka:

Môžeme si s manželkou v dohode o vyporiadaní BSM dohodnúť pokutu v prípade, ak niekto z nás nesplní, čo bolo v dohode dohodnuté?

Odpoveď:

Áno, zmluvnú pokutu je možné si dohodnúť aj v dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zmluvná pokuta je viazaná na porušenie zmluvnej povinnosti jednou zo zmluvných strán a pokiaľ túto povinnosť strana poruší, nastupuje povinnosť zmluvnú pokutu zaplatiť. Uvedené potvrdil aj Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 1 Cdo 98/2004 zo dňa 01.03.2008, keď uviedol, že V písomnej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov možno ako prostriedok zabezpečenia záväzku dojednat‘ zmluvnú pokutu v zmysle § 544 Občianskeho zákonníka.“ 

Od zmluvnej pokuty však treba odlišovať úrok z omeškania. Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže s uložením povinnosti jednému z účastníkov zaplatiť druhému účastníkovi vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielov, uložiť zároveň aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania z tejto sumy. Bráni tomu neexistencia omeškania ako základného predpokladu pre vznik nároku na úroky z omeškania v zmysle.“ (Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 117/99)