Spotrebiteľské právo

Spotrebitelia ako fyzické osoby (v niektorých prípadoch aj právnické osoby) nakupujúce tovary a služby pre svoje osobné potreby tvoria najdôležitejšiu a počtom najväčšiu ekonomickú skupinu. Z faktického nerovného postavenia medzi spotrebiteľom a dodávateľom, výrobcom, dovozcom či predávajúcim, ktorý ako podnikateľ disponuje oveľa väčšími skúsenosťami a znalosťami, vyplynula potreba ich väčšej právnej ochrany ako slabšej zmluvnej strany.

Ak potrebujete poradiť v oblasti spotrebiteľského práva, naša advokátska kancelária sa rada stane pre Vás oporou, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk

Naše služby v oblasti spotrebiteľského práva

 • poradenstvo a zastupovanie v spotrebiteľských sporoch
 • kontrola spotrebiteľských zmlúv, právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv
 • ochrana spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami a agresívnymi obchodnými praktikami obchodníkov
 • podávanie žalôb na ochranu práv spotrebiteľa
 • právne poradenstvo v spojitosti s kontrolou spotrebiteľských zmlúv
 • posúdenie neprijateľnosti zmluvných podmienok
 • ochrana pred nekalými praktikami, neprimeranými úrokmi a poplatkami spojenými so spotrebiteľskými úvermi
 • podávanie žalôb na ochranu práv spotrebiteľa
 • vypracovanie zmluvnej dokumentácie pre spotrebiteľov
 • zastupovanie v konaniach o udelenie pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa
 • poradenstvo pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služieb
 • právna úprava podmienok internetového predaja, e-shop
 • poradenstvo v oblasti reklamácií
 • zastupovanie pre správnymi orgánmi – SOI
 • školenia obchodných tímov a reklamačných oddelení klientov.

Ochrana spotrebiteľa si tak aj pod vplyvom Európskej únie u nás našla miesto a premietla sa buď do samostatných zákonov (napr. zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa), alebo v podobe špecifickej úpravy vo vnútri iných právnych predpisov (napr. Civilný sporový poriadok – Spotrebiteľské spory ako spory s ochranou slabšej strany). Tieto predpisy im garantujú vyššiu mieru ochrany prostredníctvom väčšieho rozsahu práv či rôznych privilégií, ktoré ostatné ekonomické skupiny nemajú.

V tomto smere je však nevyhnutné jasne odlíšiť spotrebiteľa od nespotrebiteľa, pretože nie každá fyzická osoba je automaticky spotrebiteľom. Dôležitý je účel, pre ktorý pristupuje FO k nákupu tovaru či využitia služby – ak tak robí pre výkon svojho povolania, zamestnania alebo v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, nebude spotrebiteľom a tým pádom nebude požívať spotrebiteľské výhody a ochranu.

Referencie od klientov

245 hodnotení na Google
4,9