Spotrebiteľské právo

Spotrebitelia ako fyzické osoby (v niektorých prípadoch aj PO) nakupujúce tovary a služby pre svoje osobné potreby tvoria najdôležitejšiu a počtom najväčšiu ekonomickú skupinu. Z faktického nerovného postavenia medzi spotrebiteľom a dodávateľom, výrobcom, dovozcom či predávateľom, ktorý ako podnikateľ disponuje oveľa väčšími skúsenosťami a znalosťami, vyplynula potreba ich väčšej právnej ochrany ako slabšej zmluvnej strany.

Ochrana spotrebiteľa si tak aj pod vplyvom Európskej únie u nás našla miesto a premietla sa buď do samostatných zákonov (napr. zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa), alebo v podobe špecifickej úpravy vo vnútri iných právnych predpisov (napr. Civilný sporový poriadok – Spotrebiteľské spory ako spory s ochranou slabšej strany). Tieto predpisy im garantujú vyššiu mieru ochrany prostredníctvom väčšieho rozsahu práv či rôznych privilégií, ktoré ostatné ekonomické skupiny nemajú.

V tomto smere je však nevyhnutné jasne odlíšiť spotrebiteľa od nespotrebiteľa, pretože nie každá FO je automaticky spotrebiteľom. Dôležitý je účel, pre ktorý pristupuje FO k nákupu tovaru či využitia služby – ak tak robí pre výkon svojho povolania, zamestnania alebo v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, nebude spotrebiteľom a tým pádom nebude požívať spotrebiteľské výhody a ochranu.

Ak potrebujete poradiť v oblasti spotrebiteľského práva, naša advokátska kancelária sa rada stane pre Vás oporou.

Naše služby v oblasti spotrebiteľského práva:

  • poradenstvo a zastupovanie v spotrebiteľských sporoch,
  • kontrola spotrebiteľských zmlúv

Referencie od klientov

232 hodnotení na Google
4,9