Správne právo

Správne právo býva označované aj ako administratívne právo a slovenskom právnom poriadku predstavuje samostatné, verejnoprávne odvetvie. Jeho úprava je zameraná na organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratívnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom.

Verejnú správa možno vymedziť ako činnosť vykonávanú orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.

Odvetvie správneho práva nie je kodifikované a je roztrúsené v celom rade právnych predpisov.

Naše služby v oblasti správneho práva

 • Zastupovanie v katastrálnych konaniach,
 • Zastupovanie v priestupkových konaniach,
 • Zastupovanie v stavebných konaniach,
 • Zastupovanie v iných správnych konaniach,
 • Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi (spisovanie a podávanie žalôb a opravných prostriedkov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, návrhov na konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy,
 • Právne poradenstvo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane zastupovania klientov, ktorým bola nesprávnym lekárskym postupom alebo protiprávnym konaním spôsobená ujma na zdraví
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody vo veci porušenia zákona správnymi orgánmi
 • Zastupovanie v súdnych sporoch, žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánoch
 • Zastupovanie v konaní o vydanie povolenia v regulovaných odvetviach
 • Zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv
 • Zastupovanie v správnych konaniach (katastrálnych, priestupkových, stavebných či iných konaniach)

Referencie od klientov

245 hodnotení na Google
4,9