Telekomunikačné právo, IT a médiá

Komplexný právny servis a poradenstvo v oblasti telekomunikačného práva, IT a médií.

Základ právnej oblasti slovenského telekomunikačného práva je obsiahnutý v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Na podklade neho telekomunikačné právo možno vymedziť ako súhrn právnych noriem upravujúcich podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podmienky na používanie rádiových zariadení, reguláciu elektronických komunikácií, práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ochranu elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb a množstvo ďalších.

Orgány štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií sú:

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb plní centrálnu úlohu v tejto oblasti, pretože vystupuje ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií. Elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby možno poskytovať len na základe tzv. všeobecného povolenia, o udelení ktorého rozhoduje práve tento úrad.

IT alebo právo informačných technológií patrí v súčasnosti nepochybne k najdynamickejším oblastiam nielen práva, ale aj ľudského života. Sú v ňom zahrnuté oblasti internetového práva, právna informatika či mediálne právo zaoberajúce sa úpravou poskytovania prostriedkov hromadnej komunikácie (rozhlas, televízia, tlač a i.). Právna úprava v tejto oblasti nie je sústredená v rámci jedného právneho predpisu, naopak, je roztrúsená, pričom medzi najdôležitejšie predpisy patrí napr. zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) alebo zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.

Referencie od klientov

245 hodnotení na Google
4,9