Chcem si otvoriť jazykovú školu, ako mám postupovať?

Otázka:

Chcem si otvoriť jazykovú školu na výučbu angličtiny. Kde treba vybaviť oprávnenie na výučbu jazykov pre slovenskú s.r.o.? Som Angličan žijúci už niekoľko rokov v Maďarsku, musím doložiť výpis z registra trestov z Anglicka?

Odpoveď:

Vyučovanie v odbore cudzích jazykov je viazanou živnosťou a oprávnenie na túto činnosť sa vybavuje na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, podľa sídla spoločnosti. Nakoľko to nie je voľná živnosť, ale viazaná, je potrebné, aby mala s.r.o. zodpovedného zástupcu, ktorý musí byť so spoločnosťou v pracovnom pomere. To neplatí, pokiaľ zodpovedným zástupcom bude konateľ spoločnosti. Zodpovedný zástupca musí splniť podmienku buď dokončeného štúdia príslušných jazykov na vysokej škole alebo mať vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo preukázať aspoň 10-ročný pobyt v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať. 

Pokiaľ je konateľ spoločnosti, ktorý bude zodpovedným zástupcom, Angličan žijúci dlhodobo v Maďarsku, je potrebné na živnostenský úrad doložiť jednak doklad o tom, že sa v anglicky hovoriacej krajine zdržiaval aspoň 10 rokov a preukázať pobyt dlhší ako 6 mesiacov za posledných 5 rokov v Maďarsku. Pobyt v Maďarsku sa preukáže doložením kópie pobytovej kartičky (v minulosti sme sa stretli s tým, že postačovala jej obyčajná kópia bez overenia). Pobyt aspoň 10 rokov v anglicky hovoriacej krajine je možné preukázať aj napríklad čestným vyhlásením s úradne overeným podpisom, v ktorom sa uvedie od kedy do kedy osoba bývala v danej krajine, akú školu tu navštevovala, na akých adresách od kedy do kedy žila. Pokiaľ je osoba Angličan, odporúčame v čestnom vyhlásení uviesť aj to, že angličtina je jej rodným jazykom. 

Prečítajte si aj: Zodpovedný zástupca a ohlásenie viazanej alebo remeselnej živnosti

Pokiaľ má konateľ pobyt v Maďarsku, nebude potrebný výpis z registra trestov Anglicka, stačí doložiť z jednej krajiny. O tom si prečítate aj v našom článku tu. V praxi sme sa viackrát stretli s tým, že pokiaľ bol výpis z registra trestov vydaný v niektorej krajine EÚ, živnostenský úrad nevyžadoval úradne overený preklad, len obyčajný. 

Pokiaľ bude konateľ zodpovedný zástupca, bude sa vyžadovať aj to, aby mal na území SR nahlásený pobyt. Za týmto účelom je potrebné navštíviť oddelenie cudzineckej polície podľa miesta ubytovania. Ako vybaviť pobyt pre občana EÚ na tento účel si prečítate v našom článku tu.