Koľko je poplatok za vklad do katastra nehnuteľností?

Podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch:

  1. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností: 66 EUR
  2. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky 33 EUR

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastných práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s., a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prístavbou stavieb.

Urýchlené konanie

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 EUR, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 EUR, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.

Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 EUR, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 katastrálneho zákona bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Poznámka

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.

Zdroj: Okresný úrad