Nehnuteľnosti

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Čo je jednoduchá stavba?

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona. Podľa § 139b ods. 1 stavebného...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť ohlásenie drobnej stavby?

Úpravu ohlásenia upravuje ust. § 57 stavebného zákona. Podrobnú úpravu, čo obsahuje ohlásenie a čo je potrebné pripojiť k ohláseniu upravuje ust....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako postupovať pri zlegalizovaní čiernej stavby?

V prípade stavby uskutočnenej bez stavebného povolenia stavebný úrad postupuje z úradnej povinnosti v zmysle ust. § 88a stavebného zákona. Uvedená právna norma...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Čo je súpisné číslo stavby?

Súpisné číslo je v zmysle ust. § 4 vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označení...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy treba ohlásenie drobnej stavby?

Podľa § 55 ods. 2 písm b) stavebného zákona: „Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ