Môže byť nevera dôvodom na rozvod?

Otázka:

Chcela by som sa informovať, či dôvodom na rozvod môže byť len nevera?

Odpoveď:

Podľa § 23 ods.1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine: „Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“ 

Podľa § 18 zákona o rodine: „Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. 

Súd v prípade rozvodu skúma, či v manželstve došlo k takému rozvratu, že nie je možné očakávať obnovenie manželského spolužitia a pri tom prihliada na príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu manželstva. Súd teda skúma celkový rozvrat manželstva, ktorý môže nastať aj z úplne iných dôvodov ako nevera alebo z kombinácie viacerých dôvodov.