Dôvody na rozvod – kedy vás rozvedú?

Otázka:

Aké sú dôvody na rozvod manželstva ? Chceme sa s manželom rozviesť, nie som si však istá, či nás súd rozvedie na základe problémov, ktoré medzi nami vznikli. Existujú zákonné dôvody kedy nás súd musí rozviesť?

Odpoveď:

Medzi dôvody, ktoré možno posudzovať ako závažné porušenie základnej povinnosti, ktorá je pre manželstvo rozhodujúca, sa praxou vykryštalizovala napríklad nevera, alkoholizmus, prípadne nemožnosť/neochota uspokojovať potreby domácností či detí. 

V zmysle § 22 zákona č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“) k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Vo všeobecnosti k rozvodu manželstva dochádza, ak sú vzťahy trvalo rozvrátené a narušené v zmysle nasledujúcich ustanovení zákona o rodine. Súd v tomto prípade skúma, či vzťahy medzi manželmi nemožno obnoviť, zároveň nepochybne prihliada na záujem maloletých detí. 

Obyčajne sú na rozvod manželstva potrebné závažné dôvody, ktoré nedovoľujú, aby manželstvo naďalej pokračovalo. Práve následkom toho súd skúma, či k ním naozaj došlo. V prípade, ak by bolo možné napraviť vzťahy medzi manželmi, súd manželstvo nerozvedie. 

Manželia majú v manželstve práva a povinnosti, ktoré zákon o rodine explicitne vymedzuje. Možno povedať, že medzi základné povinnosti manželov patrí v prvom rade spoločné bývanie, vernosť, vzájomný rešpekt, spoločná výchova detí a vytváranie zdravého rodinného prostredia (podľa §18, ktorý vzťahy medzi manželmi v tomto ustanovení určuje.) Rovnako tak medzi povinnosti manželov môžeme zaradiť aj starostlivosť o dieťa, či povinnosti týkajúce sa finančnej stránky, ako starostlivosť o potreby domácnosti v rozmedzí svojich schopností a majetkových pomerov. Pokiaľ boli tieto vzťahy trvalo narušené, minimálne jedným z uvedených dôvodov, súd toto manželstvo rozvedie po preskúmaní, či nemožno vzťahy obnoviť. 

Celý proces súdu je dôležitý v tom, že sa snaží predchádzať rozvodom v prípadoch, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Práve na základe toho sa snaží dostatočne zhodnotiť situáciu a to najmä tým, že dá manželom priestor na vyjadrenie sa priamo v konaní. Pokiaľ sa zistí, že dôvod nie je natoľko vážny, aby nebolo možné manželstvo zachrániť, nie je dôvod ho rozvádzať.