Nevykonávanie činnosti nadáciou – aká je sankcia za nečinnosť?

Otázka:

Musím vykonávať činnosť na nadáciu, keď som si ju založil? Založil som ju s istým účelom, avšak medzičasom som zistil, že ju nepotrebujem. Môžem si ju stále ponechať?

Odpoveď:

Nadácia je povinná vykonávať svoj verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. Pokiaľ by ho nevykonávala po čas dlhší ako jeden rok, sankciou môže byť aj zrušenie nadácie. Vyplýva to z § 15 ods. 1 písm. e) zákona o nadáciách, podľa ktorého súd na návrh ministerstva vnútra nadáciu zruší a nariadi jej likvidáciu, ak nadácia po čas dlhší ako jeden rok nevykonáva nadačnú činnosť, ktorou sa rozumie poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám, alebo správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov. Ministerstvo vnútra je teda kompetentným orgánom, ktorý môže dať návrh na súd a žiadať zrušenie nadácie. 

V praxi vie ministerstvo zistiť, či nadácia vykonáva svoju činnosť, z výročnej správy, ktorú je nadácia povinná každý rok zverejniť. Ak by ministerstvo zistilo, že verejnoprospešný účel nevykonávala po dobu dlhšiu ako rok, ministerstvo v praxi písomne upozorní nadáciu na tento nedostatok a vyzve na nápravu.