Povinnosť vrátiť náhradné výživné

Otázka:

Bývalý manžel 3 mesiace neplatil výživné na dieťa, na základe čoho vznikol manželke nárok na náhradné výživné. Bývalý manžel dodatočne zaplatil väčšiu časť sumy, ktorú matke dlžil v rámci svojej vyživovacej povinnosti. Je matka povinná toto náhradné výživné vrátiť/ komu?

Odpoveď:

Nárok na náhradné výživné upravuje zákon č. 201/2008 o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.

V prípade, ak Vám bolo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácané náhradné výživné ako náhrada za neplnenie si vyživovacej povinnosti vášho bývalého manžela, čiže povinnej osoby, pričom Vám následne bývalý manžel uhradil túto dlžnú sumu, prípadne jej časť, za obdobie, za ktoré Vám toto náhradné výživné bolo poskytované, je vašou povinnosťou túto sumu vrátiť.

V zmysle §10a ods. 1 „Ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom vymôže výživné, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné, a to najviac do výšky, v ktorej bolo výživné zaplatené alebo vymožené.“

V prípade, ak Vám túto sumu zaplatil dodatočne, nie je možné, aby ste si ponechali oba príjmy, t.j. náhradné výživné aj výživné dodatočne uhradené povinnou osobou. Preto spomínaný zákon upravuje aj takúto možnosť.

Otázkou zostáva, či Vám bývalý manžel uhradil plnú sumu. Spomínali ste, že uhradil väčšiu časť, práve v takom prípade v spomínanom ustanovení zákona môžete vidieť, že sumu uhradíte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške, v ktorej bolo výživné splatené prípadne vymožené. Každopádne v tomto prípade nie je rozhodným prvkom, či bolo výživné uhradené dobrovoľne alebo bolo vymožené exekútorom.