Náhradné výživné

„Náhradné výživné je inštitútom zabezpečujúcim výživu oprávnenej osobe potom, ako si svoju vyživovaciu povinnosť neplní povinná osoba. Podmienky poskytovania náhradného výživného upravuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. o náhradnom výživnom. Oprávnenou osobou, ktorej sa poskytuje suma náhradného výživného zo strany štátu je nezaopatrené dieťa, ktoré má nárok na náhradné výživné a ktoré spĺňa zákonné podmienky na jeho priznanie. Povinnou osobou je rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné v dôsledku ohrozenia zdravého vývinu dieťaťa.“ (EPI: Komentár zákona č. 36/2005 Z. z. – Zákon o rodine)

V zmysle § 80 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej ako „Zákon o rodine“): „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytovať náhradné výživné na zabezpečenie výživy oprávneného podľa osobitného predpisu.

Kontaktujte nás!

V prípade záujmu o právne služby v oblasti rodinného práva a získania náhradného výživného nás kontaktujte na office@akmv.sk, obratom Vás budeme kontaktovať.

Kto má nárok na náhradné výživné?

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom (ďalej ako „Zákon o náhradnom výživnom“) v § 2 taxatívne vymedzuje podmienky, po splnení ktorých má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné:

Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak:

a) spĺňa jednu z týchto podmienok:

 1. súdu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom z dôvodu, že rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe (ďalej len „povinná osoba“), neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným rozhodnutím súdu; lehota na plnenie vyživovacej povinnosti sa na účely tohto zákona považuje za zachovanú, ak povinná osoba splní vyživovaciu povinnosť v plnej výške po lehote určenej rozhodnutím súdu najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca,
 2. preukáže potvrdením Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „centrum“) ako prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinárodných dohovorov, že
  i. návrh na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol postúpený príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine alebo
  ii. vymáhanie výživného z cudziny nie je možné; to neplatí, ak vymáhanie výživného z cudziny nie je možné z dôvodu neposkytnutia súčinnosti žiadateľa o náhradné výživné centru,
 3. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok,
 4. úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,
 5. rozhodnutím súdu bola povinnej osobe uložená povinnosť poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“),

b) plní povinnú školskú dochádzku, ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku; podmienka sa považuje za splnenú, kým z písomného oznámenia riaditeľa školy nevyplynie, že zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky tejto oprávnenej osoby,

c) zdržiava sa:

 1. na území Slovenskej republiky alebo
 2. mimo územia Slovenskej republiky z dôvodu štúdia v cudzine a

d) má na území Slovenskej republiky

 1. trvalý pobyt, alebo
 2. prechodný pobyt, ak ide o oprávnenú osobu, ktorej sa poskytla doplnková ochrana“

  Výška náhradného výživného

  • Ak povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, náhradné výživné sa poskytne vo výške určenej rozhodnutím súdu alebo vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného rozhodnutím súdu a výškou zaplateného výživného povinnou osobou.
  • Ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, náhradné výživné sa poskytne vo výške 0,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
  • V prípade, ak oprávnenej osobe vznikol nárok na takýto dôchodok, náhradné výživné sa poskytuje vo výške rozdielu medzi 0,7-násobkom sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a úhrnom súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi.
  • Ak ide o dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti, výška náhradného výživného je vo výške výživného určeného rozhodnutím súdu.“ (EPI: Komentár zákona č. 201/2008 Z. z. – Zákon o náhradnom výživnom)

  Zastavenie výplaty náhradného výživného a zmena výšky náhradného výživného

  V zmysle§ 9 ods. 1 Zákona o náhradnom výživnom: „Úrad zastaví výplatu náhradného výživného, ak:

  • subjekt uvedený v § 12 ods. 2 nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 2, 
  • vznikne dôvod na prešetrenie trvania nároku na náhradné výživné a na jeho výplatu,
  • poberateľ náhradného výživného požiada o zastavenie výplaty náhradného výživného.“

  § 12 ods. 2 Zákona o náhradnom výživnom hovorí:

  Na účely posúdenia nároku na náhradné výživné je na výzvu úradu

  1. Sociálna poisťovňa povinná predložiť potvrdenie o výške sirotského dôchodku, potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku alebo o odňatí sirotského dôchodku, 
  2. útvar sociálneho zabezpečenia alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia povinný predložiť potvrdenie o výške sirotského výsluhového dôchodku, potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku alebo o odňatí sirotského výsluhového dôchodku.“

  V zmysle§ 9 ods. 3 Zákona o náhradnom výživnom: „Úrad zvýši alebo zníži náhradné výživné, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie jeho výšky, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala zmena skutočnosti rozhodujúcej na určenie jeho výšky.

  Najvyšší súd SR rozhodnutím č. 7Sžsk/22/2019 povedal: „V zmysle právnej úpravy zákona o náhradnom výživnom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je orgán štátnej správy na úseku práce, sociálnych vecí a rodiny a je v jeho kompetencii rozhodovať, či sú splnené podmienky na vydanie rozhodnutia o povinnosti poberateľa náhradného výživného vrátiť náhradné výživné alebo jeho časť, ktoré mu bolo vyplatené neprávom alebo mu bolo poskytnuté vo vyššej sume, ako mu patrila. Za tým účelom zákonodarca priznáva úradu oprávnenie prehodnocovať splnenie zákonných podmienok pre ďalšie poberanie náhradného výživného, a súčasne mu ukladá povinnosť zaobstarať si dostatok skutkových poznatkov preukazujúcich, že náhradné výživné bolo poberateľovi vyplatené bez právneho dôvodu v celosti alebo v časti ako mu patrila, v zmysle právnej úpravy zákona o náhradnom výživnom. Z uvedenej právnej úpravy súčasne vyvstáva zákonná povinnosť poberateľa náhradného výživného oznamovať úradu všetky skutočnosti vo vzťahu k priznanému nároku na náhradné výživné.“

  Zánik nároku na náhradné výživné

  Podľa dôvodovej správy k Zákonu o náhradnom výživnom „§ 7: Navrhuje sa upraviť podmienky zániku nároku na náhradné výživné. Cieľom je okrem iného vyriešiť situácie, keď podľa súčasného právneho stavu postačuje akákoľvek suma uhradená povinným v priebehu troch mesiacov na zastavenie poskytovania náhradného výživného. To v praxi spôsobuje také situácie, že povinný uhradí minimálnu sumu, zastaví sa výplata náhradného výživného, oprávnená osoba sa opätovne začne minimálne počas troch mesiacov domáhať plnenia vyživovacej povinnosti, je jej priznané náhradné výživné (po opakovanom dokladovaní) a povinná osoba opäť zaplatí minimálnu čiastku. Takýto spôsob nie je pre oprávnenú osobu riešením jej situácie, nadmerne ju zaťažuje dokladovaním k žiadosti aj niekoľkokrát ročne.“

  V zmysle§ 7 ods. 1 Zákona o náhradnom výživnom: „Nárok na náhradné výživné zanikne, ak

  1. oprávnená osoba prestane spĺňať podmienky podľa § 2, 
  2. povinná osoba začne plniť voči oprávnenej osobe vyživovaciu povinnosť; za plnenie vyživovacej povinnosti sa považuje jej plnenie najmenej počas dvoch mesiacov v plnej výške, v lehote a spôsobom určených rozhodnutím súdu, alebo 
  3. fyzická osoba, ktorej úrad vypláca náhradné výživné (ďalej len „poberateľ náhradného výživného“), nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. c).

  Máte záujem o naše právne služby?

  Kontaktujte nás

  Kontaktný formulár

  Mobil

  +421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

  Adresa

  AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
  IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

  Otázky z poradne

  Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

  Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

  PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

  Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

  PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

  Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

  PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
  Zobraziť všetky z rovnakej kategórie