Predaj nehnuteľnosti medzi manželmi

Otázka:

Môže mi manžel predať kúpnou zmluvou svoju polovicu domu, tak aby tak bol celý dom len môj? Polovica je moja a druhú polovicu by mi predal a spísali by sme pred tým dohodu u notárky, že to nepôjde do BSM.

Odpoveď:

Ak vlastní manžel polovicu nehnuteľnosti vo svojom výlučnom vlastníctve (1/2), čiže nie je v BSM, je možný jej prevod na Vašu osobu. Je však potrebné, ako uvádzate, spísať buď notársku zápisnicu o zúžení BSM, v ktorej sa prehlási, že prevádzaná polovica nebude patriť do BSM. Alebo druhou možnosťou je, že v samotnej kúpnej zmluve prehlásite, že kupujete tento podiel zo svojich výlučných prostriedkov, avšak pri tejto možnosti sme sa v praxi stretli s tým, že katastrálny odbor pri zápise vlastníckeho práva konanie prerušil a požadoval notársku zápisnicu o zúžení BSM a vyhlásenie neakceptoval. 

Pokiaľ by Vám manžel túto polovicu daroval, postup je opísaný v našom príspevku tu: BSM – dar manželke