Predloženie COVID testu cudzineckej polícii a potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia

Otázka:

Manžel Slovensky, srbský občan si ide na cudzineckú políciu podať žiadosť o trvalý pobyt na 5 rokov. Poprosím o zodpovedanie 2 otázok:

  1. Finančné zabezpečenie deklaruje cudzinec čestným vyhlásením manželky, že manžela finančne a hmotne zabezpečí a potvrdením jej zamestnávateľa o výške mzdy s úradným prekladom do slovenčiny. Nakoľko je jej zamestnávateľ v Rakúsku (ona pracuje na polovičný úväzok v Rakúsku), je potrebné dokladať aj výpis z obchodného registra alebo inej evidencie zahraničného zamestnávateľa manželky, prípadne ešte iný doklad?
  2. Musí predložiť cudzinec pri podaní žiadosti o pobyt negatívny test na covid, pokiaľ sa nezdržiaval posledných 14 dní pred podaním žiadosti v rizikovej krajine? Musí cudzinec nejako preukázať cudzineckej polícii skutočnosť, že posledných 14 dní nebol v rizikovej krajine (keďže cudzinecká polícia už raz odmietla prevziať cudzincovi žiadosť, keďže nepreukázal test na covid)?

Odpoveď:

1. Podľa ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“), štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov dve fotografie s rozmermi 3×3,5cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce finančné zabezpečenie pobytu.

Finančné zabezpečenie pobytu podľa odseku 3 písm. c) zákona o pobyte cudzincov štátny príslušník tretej krajiny preukáže:

  • potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny
  • potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy
  • pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke alebo dokladom o poberaní dôchodku manžela, rodiča alebo štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý je príbuzný štátneho príslušníka tretej krajiny v priamom rade spolu s čestným vyhlásením o tom ,že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky

Z uvedených informácii vyplýva, že nie je potrebné dokladať  výpis z obchodného registra alebo inej evidencie zahraničného zamestnávateľa. Avšak podľa ustanovenia § 126 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov žiadosti a doklady potrebné v konaní podľa tohto zákona vydané v cudzom jazyku je cudzinec povinný predložiť v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii; môže predložiť aj doklady vydané alebo overené príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku. Cudzinec môže predložiť žiadosti a doklady vydané v cudzom jazyku aj v úradnom preklade do českého jazyka. K prekladu vykonanému v zahraničí cudzinec predloží potvrdenie zastupiteľského úradu, že preklad vyhotovila oprávnená osoba. Zastupiteľský úrad môže odmietnuť vydanie potvrdenia, ak oprávnenosť osoby, ktorá preklad vyhotovila, nemôže v podmienkach teritoriálnej pôsobnosti zastupiteľského úradu hodnoverne overiť.

2. V rámci režimu na hraniciach od 7.00 hod. 10.06.2020  osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín EÚ, sú povinné ísť buď do domácej izolácie do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo sa po príchode musia preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín v laboratóriách mimo územia SR. V prípade, že sa osoba nachádza v izolácii, nemá príznaky ochorenia a neobdrží výsledky testu, izolácia  sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Osoby, ktoré nebudú mať test, sa musia po príchode registrovať na https://korona.gov.sk/ehranica a musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru. Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín mimo EÚ sú povinné ísť do domácej izolácie do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, a rovnako sa musia zaregistrovať na webe https://korona.gov.sk/ehranica. Zároveň musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru. Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili rizikovú krajinu, sú povinné registrovať sa na https://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať. Všetky informácie týkajúce sa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia a výnimiek z povinnej izolácie alebo predloženia negatívneho RT-PCR testu nie staršieho ako 72 hodín sú dostupné na stránke www.uvzsr.sk. V prípade pochybností ohľadom pobytu cudzinca v posledných 14 dňoch sú jednotlivé Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru oprávnené vyžadovať poskytnutie dodatočných informácii ohľadom objasnenia skutočností týkajúcich sa jeho pobytu.

(zdroj: minv.sk)

 

Z uvedeného vyplýva, že ak sa cudzinec zdržiaval v Rakúsku aspoň 14 dní pred príchodom na Slovensko (pokiaľ je stále Rakúsko na zozname menej rizikových krajín), test na COVID ani registrácia v takom prípade nie je potrebná. Uvedené by však mal vedieť preukázať, ak ho príslušník cudzineckej polície na to vyzve (napr. potvrdením od mobilného operátora).