Vypratanie z bytu

Otázka:

Bývame v služobnom byte, ktorý dostal otec ešte v r.1987 ako zamestnanec, po ukončení pracovného pomeru mu nebol doručený návrh na vrátenie bytu a ten sme užívali až doteraz. Celú budovu kúpila súkromná spoločnosť a zaslali nám list, kde žiadajú o vypratanie bytu do 10 dní, nakoľko ho podľa nich užívame bez právneho nároku. Ako píšu vo vyjadrení “nakoľko ste prestali vykonávať danú prácu, nájomná zmluva zanikla, v zmysle platnej legislatívy, služobný byt nemôže byť predmetom nájomnej zmluvy bez spomínaného výkonu práce a ak by aj nájomná zmluva existovala, bola by neplatná pre rozpor so zákonom” s ohľadom na uvedené teda žiadajú, aby sme byt vypratali a nemôžu nám poskytnúť dlhší čas, lebo v byte je nevyhovujúca elektroinštalácia. V byte bývam aj s maloletým synom a neviem si predstaviť do 10 dní si nájsť bývanie a presťahovať sa. Sú oprávnení takto jednať, a je to naozaj podľa platného zákona?

Odpoveď:

V zmysle § 711 ods.1 písm. b) Občianskeho zákonníka, prenajímateľ môže vypovedať nájom služobného bytu s nájomcom, ktorý prestal vykonávať svoju prácu, ktorá je na nájom služobného bytu viazaná.

Avšak, k výpovedi z nájmu je viazaná výpovedná lehota. Výpovedná lehota je podľa zákona tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi jednostranne písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu, nie však kratšiu.

Zároveň upozorňujeme na § 712a Občianskeho zákonníka: „Ak sa nájomný pomer skončil nájomcovi, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, z dôvodu na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu, za ktorý zamestnávateľ zodpovedá podľa osobitných predpisov, nájomca má právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby. Nájomca má tiež právo na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených so sťahovaním. V iných prípadoch skončenia vykonávania práce, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, nemá nájomca, ktorému bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1. písm. b) právo na bytovú náhradu.“

Ak zákon neustanovuje inak, nájomca nie je povinný byt vypratať ak preňho nie je zabezpečená adekvátna bytová náhrada.

Neuvádzate dôvod skončenia pracovného pomeru Vášho otca. Ak sa pracovný pomer skončil na základe smrti zamestnanca, aj v takýchto prípadoch zákon poskytuje príbuzným pozostalého ochranu. V zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Ak služobný byt po smrti nájomcu alebo po rozvode jeho manželstva užívajú ďalej manžel, prípadne osoby uvedené v § 706 ods. 1, nie sú povinné sa z bytu vysťahovať, dokiaľ im nie je zabezpečený primeraný náhradný byt, ak nestačí podľa osobitného zákona poskytnutie náhradného ubytovania. To platí aj v prípade, ak nájomca služobného bytu opustí trvale spoločnú domácnosť.“

Predpokladom pre použitie tohto ustanovenia je, aby nájomca služobného bytu:

  • zomrel
  • rozviedol sa
  • opustil spoločnú domácnosť

Medzi osoby oprávnene užívať byt po smrti osoby, ktorá vykonávala činnosť, z ktorej vyplývalo právo na užívanie bytu patria: deti, vnuci, rodičia, súrodenci, zať a nevesta, ktorí s ním žili v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt. Nájomcami (spoločnými nájomcami) sa stávajú aj tí, ktorí sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo na neho boli odkázaní výživou, ak s ním žili v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho smrťou a nemajú vlastný byt.