Zverejnenie použitia 2% dane v obchodnom vestníku

Otázka:

Sme zaregistrovaní ako príjemca 2 % z dane, ročne takto získame niekoľko stoviek eur. Niekde som zachytila povinnosť nadácií zverejniť isté údaje v Obchodnom verstníku. Máme aj my povinnosť uverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu, ako sme prijatý podiel využili?

Odpoveď:

Povinnosť, o ktorej sa informujete, je zakotvená v ustanovení § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o dani z príjmov“). Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatých podielov z dane z príjmov fyzických a právnických osôb v Obchodnom vestníku sa vzťahuje na prijímateľov, ktorí prijali podiely z dane z príjmov podľa ročného prehľadu prijímateľov podielov zaplatenej dane prístupného tu, v súhrnnej výške vyššej ako 3 320 EUR

V takomto prípade má špecifikácia zverejňovaná v Obchodnom vestníku obsahovať najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia, na ktorý je podľa zákona o dani z príjmov možné podiel dane prijímateľovi poskytnúť, výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa a výrok audítora, ak prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Lehota na zverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku je 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov. 

Prísnejšie povinnosti sú v zákone o dani z príjmov zakotvené pre prijímateľov, u ktorých súhrn prijatých podielov z dane z príjmu v príslušnom kalendárnom roku presiahol 33 000 EUR. Takýto prijímateľ je podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov: „povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. Číslo osobitného účtu je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi každoročne na účely osvedčenia pri preukazovaní splnenia podmienky podľa odseku 6 písm. h) (pozn. podmienky pre poukázane podielu dane správcom dane). Úroky z peňažných prostriedkov na osobitnom účte znížené o daň vybranú zrážkou … a o uhradené náklady spojené s vedením tohto účtu prijímateľ použije len na účely (na ktoré je podľa zákona o dani z príjmov možné podiel dane prijímateľovi poskytnúť), ktoré sú predmetom jeho činnosti.

Nadácia má však aj ďalšie povinnosti, najmä je povinná pripraviť a zverejniť výročnú správu nadácieudržiavať výšku nadačného imania nadácie, inak hrozí aj sankcia zrušenia nadácie z dôvodu nevykonávania činnosti.