Právne informácie

Právne informácie

A|K|M|V advokátska kancelária s. r. o. poskytuje na svojej webovej stránke www.akmv.sk informácie podľa nižšie uvedených podmienok. Otvorením našej webovej stránky www.akmv.sk vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

A|K|M|V advokátska kancelária s. r. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať zverejnené informácie podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie podľa § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno: A|K|M|V advokátska kancelária s. r. o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 207 59 504, +421 915 046 749
Adresa na zasielanie elektronickej pošty: office@akmv.sk
Registrácia: zoznam advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou /SAK/, evidenčné číslo konateľa (JUDr. Veronika Michalíková, MBA): 6290
IČO: 47 095 652
DIČ: 2023819710
IČ DPH: SK 2023819710
Členstvo: Slovenská advokátska komora
Poskytované služby: právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poistenie výkonu povolania: Wustenrot poisťovňa a.s., poistná suma: 1.500.000 EUR
Podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu alebo získať informácie o poskytovanej službe v Slovenskej republike je možné kontaktovaním našej advokátskej kancelárie na office@akmv.sk alebo na vyššie uvedenom telefónnom čísle.
Odmena za poskytnutú službu je určovaná vždy individuálne podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odmena bude vyúčtovaná v celej dohodnutej výške aj v prípade, že služba nebude poskytnutá v celom rozsahu z dôvodu na strane klienta, ak advokát už začal s pokytovaním služby.

Autorské právo

Informácie uvedené na internetovej stránke www.akmv.sk sú chránené autorským právom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právo (autorský zákon) v platnom znení. Je zakázané text alebo fotografie uverejnené na stránke www.akmv.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu A|K|M|V advokátska kancelária s. r. o. rozširovať alebo reprodukovať na iný ako osobný účel.

Zodpovednosť a záruky

Všetky informácie nachádzajúce sa na stránke www.akmv.sk sú poskytnuté bez záruky správnosti, komplexnosti a aktuálnosti. A|K|M|V advokátska kancelária s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, neúplnosť, neaktuálnosť a neautenticitu informácií alebo dokumentov nachádzajúcich sa nastránke www.akmv.sk, alebo za ich zneužitie.

Webová stránka www.akmv.sk môže obsahovať technické a iné nepresnosti.


Posledná aktualizácia: 28.05.2018

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.