Pozemkové a stavebné právo

V oblasti pozemkového a stavebného práva Vám vieme poskytnúť aj tieto právne služby:

 • zastupovanie v stavebnom konaní vrátane obstarania podkladov pre stavebné povolenie (vyjadrenia orgánov, obstaranie projektu, projektu k vjazdom, k prístupovej ceste, súhlasy susedov)
 • posúdenie možnosti výstavby na pozemku – podľa územného plánu obce
 • posúdenie možnosti výstavby stavby podľa územného plánu obce
 • zastupovanie nespokojných susedov – podávanie námietok, odvolaní v stavebnom konaní (preskúmanie stavebného povolenia), mimoriadne opravné prostriedky (preskúmanie mimo odvolacieho konania, protest prokurátora)
 • sledovanie, či sa stavba realizuje v súlade so stavebným povolením (zlé osadenie stavby, nedodržanie odstupov, projektu atď. – podnet na stavebnú inšpekciu, apod.)
 • právne služby vo veci podania zmeny stavby pred dokončením
 • právne služby vo veci predaja rozostavanej stavby
 • vypracovanie / spripomienkovanie zmluvy o prevode, zmluvy o prevode práv a povinností zo stavebného povolenia, oznámenia stavebnému úradu, žiadosti o zmenu stavby pred dokončením
 • zastupovanie v kolaudačnom konaní
 • vypracovanie žiadosti o povolenie na odstránenie stavby a následne jej výmaz ako stavby z katastra a za účelom odhlásenia z daní z nehnuteľnosti
 • právne služby vo veci prekládky NN vedenia pre účely výstavby, obstaranie celého procesu
 • právne služby v prípade neznámeho/nezisteného vlastníka – jeho identifikácia, vyhľadanie v archívoch, na cintorínoch, získanie informácie z katastra nehnuteľností
 • vypracovanie žiadosti o dodatočné prejednanie dedičstva, zápis nového dediča do katastra a výmaz poznámky o správe Slovenským pozemkovým fondom do katastra nehnuteľností
 • riešenie duplicity vlastníkov, vyžiadanie si stanoviska katastra nehnuteľností o chybe a jej pôvode, vyjednanie prípadnej mimosúdnej dohody s duplicitným vlastníkom o vyporiadaní pozemku a prevode len na jedného vlastníka
 • ďalšie súvisiace právne služby aj v oblasti práva nehnuteľností.

V prípade záujmu o naše právne služby nás kontaktujte na office@akmv.sk, obratom Vás budeme informovať. Poskytujeme právne služby na celom území Slovenska.

Referencie od klientov

242 hodnotení na Google
4,9