Nehnuteľnosti

Nároky z vád nehnuteľnosti, záruka za akosť, ich postúpenie

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že pri záruke za akosť a nárokoch z vád ide o dva rôzne právne inštitúty. Zodpovednosť za vady Pokiaľ sa na nehnuteľnosti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dotácie na sociálne byty

Dotácie na sociálne byty upravuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finančných...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako vydržať nehnuteľnosť – postup

V máji 2021 nadobudla účinnosť novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „CMP“), ktorá priniesla podstatnú zmenu vo vydržaní. Právomoc deklaratórnym...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Neodkladné opatrenie – zákaz nakladať s nehnuteľnosťou

Právna úprava neodkladného opatrenia je zakotvená v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej ako "CSP"). Neodkladným opatrením...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nevýhody darovacej zmluvy – vrátenie daru

Pojem darovacej zmluvy  Súkromné právo kontinentálnej Európy je postavené na princípoch rímskeho práva, ktorého náuka o obligáciách je dodnes významným prvkom právnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v pozemkových spoločenstvách v roku 2019

V nedávnom článku o založení pozemkového spoločenstva sme si priblížili základné informácie o pozemkových spoločenstvách v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

V priebehu niekoľkých uplynulých mesiacov boli prijaté až tri zákony, ktorými došlo k zmenám v zákone č. 182/1993 Z. z....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Drobná stavba – všetko čo potrebujete vedieť

Stavba je pomerne široký pojem, ktorý sa nám z právneho hľadiska automaticky spája so stavebným právom. V nasledujúcom článku sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK