Nehnuteľnosti

Kúpno predajná zmluva na nehnuteľnosť – byt, dom, garáž

Kúpno predajná zmluva Kúpno predajná zmluva na nehnuteľnosť sa spravuje § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nahlásenie zmeny údajov v katastri nehnuteľností

V súlade s ust. § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 1.4.2024

V súvislosti s reformou stavebnej legislatívy nadobudne novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinnosť dňa 1.4.2023. Uvedená novela...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný ELEKTRONICKY

Elektronické podanie návrhu na vklad do katastra Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností spolu s kúpnou zmluvou, súhlasom správcu bytového domu alebo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výmaz vecného bremena (doživotného bývania) z katastra nehnuteľností

V zmysle § 1 katastrálneho zákona je možné do katastra nehnuteľností zapísať aj vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako vydržať nehnuteľnosť – postup

V máji 2021 nadobudla účinnosť novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „CMP“), ktorá priniesla podstatnú zmenu vo vydržaní. Právomoc deklaratórnym...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru)

V zmysle platných právnych predpisov je vlastník oprávnený za svojho života nakladať so svojím majetkom. To znamená, že vlastník veci...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Podzemné pivnice, ich evidencia a prevod na katastri nehnuteľností

Na Slovensku sa nachádza množstvo pivníc, ktoré sa nachádzajú na cudzích pozemkoch a ľudia ich dlhodobo užívajú. Takéto pivnice často nie sú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK