Nehnuteľnosti

Zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru)

V zmysle platných právnych predpisov je vlastník oprávnený za svojho života nakladať so svojím majetkom. To znamená, že vlastník veci...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zákonné predkupné právo na nehnuteľnosť, čo potrebujete vedieť?

Zákonné predkupné právo (§ 140 Občianskeho zákonníka) V zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh na vklad – do kedy ho treba podať?

Je možné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností aj niekoľko rokov po uzatvorení zmluvy alebo sa má...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Kataster nehnuteľností a správne poplatky

V parlamente sa nachádza novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Novela sa týka poplatkov v konaniach o...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kúpno predajná zmluva na nehnuteľnosť – byt, dom, garáž

Kúpno predajná zmluva Kúpno predajná zmluva na nehnuteľnosť sa spravuje § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nahlásenie zmeny údajov v katastri nehnuteľností

V súlade s ust. § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 1.4.2024

V súvislosti s reformou stavebnej legislatívy nadobudne novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinnosť dňa 1.4.2023. Uvedená novela...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný ELEKTRONICKY

Elektronické podanie návrhu na vklad do katastra Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností spolu s kúpnou zmluvou, súhlasom správcu bytového domu alebo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK