Nehnuteľnosti

Ako vydržať nehnuteľnosť – postup

V máji 2021 nadobudla účinnosť novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „CMP“), ktorá priniesla podstatnú zmenu vo vydržaní. Právomoc deklaratórnym...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vydržanie pozemku do 05/2021 a notárske osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

V praxi často dochádza k prípadom, kedy ľudia dlhodobo užívajú pozemky bez toho, aby boli ako vlastníci evidovaní na liste...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nájomná zmluva na byt podľa zákona o krátkodobom nájme

Nájomnú zmluvu na byt je možné uzatvoriť tak podľa Občianskeho zákonníka, ako aj podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. V...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka

Nájomnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec (buď hnuteľnú alebo nehnuteľnú), aby ju dočasne užíval alebo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Pracovne_agentury_icon

Obťažovanie susedov imisiami – ako sa brániť?

Podľa zákona vlastník pozemku nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kúpna zmluva na byt / nebytový priestor

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila informáciu, aké náležitosti musí obsahovať Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo zmluva o prevode...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Autorizácia zmluvy advokátom

S účinnosťou od 01.09.2009 pribudlo advokátom oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Aj napriek tomu, že ide o inštitút, ktorý...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Notárska úschova alebo vinkulácia

Notárska úschova a vinkulácia sú často využívanými spôsobmi úhrady kúpnej ceny. Kúpa a predaj nehnuteľností je často spájaný s otázkou,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK