Nehnuteľnosti

Akmv-advokatska-kancelaria

Podzemné pivnice, ich evidencia a prevod na katastri nehnuteľností

Na Slovensku sa nachádza množstvo pivníc, ktoré sa nachádzajú na cudzích pozemkoch a ľudia ich dlhodobo užívajú. Takéto pivnice často nie sú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Prerušenie konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Prerušenie katastrálneho konania upravuje § 31a Katastrálneho zákona. Ten upravuje, kedy katastrálny odbor konanie na katastri nehnuteľností preruší. Najčastejšie sú to asi...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru)

V zmysle platných právnych predpisov je vlastník oprávnený za svojho života nakladať so svojím majetkom. To znamená, že vlastník veci...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie a zrušenie spoločenstva vlastníkov bytov

V zmysle zákona je spoločenstvo právnická osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Poľnohospodárska pôda a spôsoby jej nadobúdania

V článku vám priblížime ktorý zákon spravuje nájom poľnohospodárskej pôdy, aká môže byť výška nájomného, o podnájme poľnohospodárskeho pozemku a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kúpno predajná zmluva na nehnuteľnosť – byt, dom, garáž

Kúpno predajná zmluva Kúpno predajná zmluva na nehnuteľnosť sa spravuje § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena priezviska a iných údajov v katastri nehnuteľností

V súlade s ust. § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Neplatnosť rezervačnej zmluvy, vrátenie depozitu realitnou kanceláriou

Trendom nielen v súčasnosti je pre kúpu nehnuteľností využiť sprostredkovateľa (napr. realitnú kanceláriu) a tak sa odbremeniť od mnohých povinností....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK