Ako vymáhať pohľadávku z prepravy (CMR)?

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) bol dojednaný v Ženeve už 19. mája 1956. Tento dohovor je naďalej platný a Slovenská republika je jednou zo zmluvných strán. Dohovor je v Zbierke zákonov SR publikovaný ako Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb. o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

Na čo sa CMR vzťahuje?

CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok:

  • za odplatu
  • cestným vozidlom,
  • ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ako sa uvádza v zmluve, ležia vo dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom CMR. Toto platí bez ohľadu na trvalé bydlisko a štátnu príslušnosť strán.

CMR platí aj vtedy, ak prepravy, na ktoré sa vzťahuje, uskutočňujú priamo štáty alebo štátne inštitúcie alebo štátne organizácie.

Na čo sa CMR nevzťahuje?

Dohovor CMR sa naopak nevzťahuje:

  • na prepravy uskutočňované v rámci medzinárodných poštových dohovorov,
  • na prepravy mŕtvol,
  • na prepravy sťahovaných zvrškov.

Pozor na premlčanie nárokov z prepráv podľa CMR

Upozorňujeme, že CMR má prednosť pred národnou právnou úpravou štátov, ktoré k CMR pristúpili. Niektoré ustanovenia sú odchýľne od našej všeobecnej právnej úpravy zakotvenej v Občianskom zákonník a Obchodnom zákonníku. Pozor si treba dať napríklad na dĺžku premlčacej doby.

Nároky z prepráv, na ktoré sa vzťahuje CMR, sa premlčujú za jeden rok. V prípade úmyslu alebo takého zavinenia, ktoré sa podľa práva súdu, na ktorom sa právna vec prejednáva, považuje za rovnocenné s úmyslom, je premlčacia lehota trojročná. Premlčacia lehota začína plynúť:

  • pri čiastočnej strate zásielky, pri jej poškodení alebo pri prekročení dodacej lehoty dňom vydania zásielky;
  • pri úplnej strate tridsiatym dňom po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty, a ak nebola dodacia lehota dohodnutá, šesťdesiatym dňom po prevzatí zásielky dopravcom;
  • vo všetkých ostatných prípadoch uplynutím troch mesiacov odo dňa uzavretia prepravnej zmluvy.

Deň, ktorým premlčacia lehota začína plynúť, sa do premlčacej lehoty nepočíta.

Písomná reklamácia zastavuje plynutie premlčacej lehoty až do dňa, keď dopravca reklamáciu písomne odmietne a vráti k nej pripojené doklady. Ak sa reklamácia čiastočne uzná, plynie premlčacia lehota iba pri tej časti reklamácie, ktorá zostala sporná. Dôkaz o prijatí reklamácie alebo o odpovedi na ňu a o vrátení dokladov patrí tej strane, ktorá sa na tieto skutočnosti odvoláva. Neskoršia reklamácia v tej istej veci plynutie premlčacej lehoty nezastaví.

S výnimkou ustanovení odseku 2 spravuje sa zastavenie premlčacej lehoty právom platným na súde, na ktorom sa právna vec prejednáva. To isté platí aj pre prerušenie premlčania.

Premlčané nároky sa už nemôžu uplatňovať ani vzájomnou žalobou ani námietkami.

Ak máte záujem o vymáhanie pohľadávky z prepravy, ktorá sa vykonala na základe Dohovoru CMR, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710