Dňa 30. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, tzv. Lex Ukrajina. Prostredníctvom neho Národná rada SR reaguje na aktuálne dianie na Ukrajine a svojim znením nadväzuje na zákon č. 50/2022 o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine a novelizuje ním viacero zákonov. Jeho obsah reflektuje na vyhlásenie mimoriadnej situácie spojenej s hromadnou imigráciou cudzincov na územie Slovenskej republiky zapríčinenou ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Prečítajte si aj:

VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV Z UKRAJINY SA DÁ NAHRADIŤ ČESTNÝM VYHLÁSENÍM

Tak pre cudzinecké polície, ako aj pre iné inštitúcie (napr. živnostenské registre), ukrajinskí občania potrebujú výpis z registra trestov z Ukrajiny s apostillou. Nakoľko ten je momentálne nemožné získať, Lex Ukrajina (zákon č. 92/2022 Z. z.) umožňuje jeho nahradenie čestným vyhlásením potvrdeným na ukrajinskej ambasáde.


Zahraničná osoba ako doklad o bezúhonnosti Ukrajiny k ohláseniu živnosti predloží „čestné prehlásenie“ (preukázanie podmienky bezúhonnosti podľa § 46 ods. 4 v spojení s § 46 ods. 5 živnostenského zákona), ktoré vykoná zahraničná osoba na Veľvyslanectve Ukrajiny v Bratislave. Na predložený doklad o bezúhonnosti vo forme čestného prehlásenia legalizovaného na Veľvyslanectve sa uplatňuje výnimka spočívajúca upustením od vyššieho overenia.


Rovnako aj na účely ZAMESTNANIA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV je možné nahradenie výpisu čestným vyhlásením. (§ 90e zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) 

Bankový účet pre Ukrajincov

Osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko a nemá pri sebe doklad totožnosti (občiansky preukaz, alebo cestovný pas) sa môže pri zriaďovaní platobného účtu a služieb s tým súvisiacich preukázať dokladom o udelení alebo predĺžení pobytu na území Slovenskej republiky, spolu s iným platným dokladom s podobou tváre a údajmi v minimálnom rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý, alebo iný pobyt a štátna príslušnosť. Čestným vyhlásením možno nahradiť údaje o pobyte.

Ak osobe skončí status dočasného útočiska a nepreukáže sa dokladom totožnosti do jedného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej skončilo poskytovanie dočasného útočiska, banka jej ku poslednému dňu tohto kalendárneho mesiaca zruší platobný účet.

Z. č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 § 89 (8)Na účely zriadenia platobného účtu a služieb s ním súvisiacich možno preukázať totožnosť klienta, ktorým je fyzická osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,74e) dokladom totožnosti podľa odseku 3 písm. a). Ak to nie je možné, za doklad totožnosti sa považuje aj doklad o udelení alebo predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky pre fyzickú osobu, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,74e) spolu s iným platným dokladom umožňujúcim zistenie podoby tváre a údajov aspoň v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátna príslušnosť. Údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti môže byť nahradený čestným vyhlásením klienta.

(9)Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná zrušiť platobný účet zriadený v prospech fyzickej osoby podľa odseku 8 k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončí tejto fyzickej osobe poskytovanie dočasného útočiska podľa osobitného predpisu, ak táto fyzická osoba nepreukáže svoju totožnosť podľa odseku 3 písm. a) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej skončí poskytovanie dočasného útočiska podľa osobitného predpisu.

(10)Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky postupuje podľa odseku 8 druhej alebo tretej vety, povinnosť vykonať overenie identifikácie podľa osobitného predpisu sa považuje za splnenú.

Tehotenské štipendium pre študentku

Tehotná študentka s ukrajinským štátnym občianstvom alebo ak je príbuzná štátneho občana Ukrajiny a má status odídenca sa na účely priznávania tehotenského štipendia považuje za štátnu občianku Slovenskej republiky. V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine jej môže byť udelené tehotenské štipendium za rovnakých podmienok, ako tehotnej občianke Slovenskej republiky. 

Z. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 113al Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Tehotná študentka, ktorá je štátnou občiankou Ukrajiny alebo rodinnou príslušníčkou štátneho občana Ukrajiny a je odídencom, sa počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny považuje na účely priznávania tehotenského štipendia za študentku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Prerušenie povinného nemocenského a dôchodkového poistenia pre SZČO

Každá SZČO, ktorá je občanom Ukrajiny, má prerušenú povinnosť platiť povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie počas obdobia, kedy sa zdržiava na území Ukrajiny z dôvodu výkonu služby v ukrajinskom vojsku, výkonu brannej povinnosti, alebo odvodnej povinnosti na Ukrajine. Má však právo toto poistenie dodatočne doplatiť. Za nezaplatenie povinného nemocenského a dôchodkového poistenia v súvislosti touto situáciou nebudú takejto SZČO udeľované žiadne pokuty, úroky, ani iné penále.

Zamestnávanie občanov tretích krajín počas vojny na Ukrajine

Zákon Lex Ukrajina sa dotkol aj právnej úpravy zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý svojím obsahom novelizoval.

Zakotvuje právomoc vlády počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, alebo dva mesiace po ich skončení nariadením vlády SR ustanoviť podmienky zamestnávania príslušníkov tretích krajín a dĺžku platnosti o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie. Ak je takéto nariadenie vydané, všetky ustanovenia zákona o službách zamestnanosti upravujúce rovnakú problematiku sa neuplatňujú. Platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a ďalších možnostiach spomenutých vyššie, sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, avšak výnimku tvorí sezónne zamestnanie.

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účely vydania nového dokladu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ aj na žiadosť zamestnávateľa. Spomínaná žiadosť sa podáva prostredníctvom formuláru, ku ktorému je potrebné priložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny,  kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny, kópiu stanoviska diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu a kópiu dokladu preukazujúceho názov a sídlo hostiteľského subjektu a dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového presunu a dokladov preukazujúcich skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun a písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s overením pravosti jeho podpisu.

Zamestnávateľ je oprávnený naďalej zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny v období trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a dva mesiace po jej odvolaní, ak takéhoto zamestnanca začal zamestnávať na určité obdobie, na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Na rovnakom pracovnom mieste môže zamestnávateľ zamestnávať takéhoto zamestnanca aj po uplynutí šiestich týždňov až do skončenia konania o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania. Rovnako tak platí aj počas konania o obnove prechodného pobytu na účel zamestnania.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710