Príspevok na ubytovanie Ukrajinca, vzor zmluvy

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorým novelizovala zákon č. 480/2002 o azyle. Táto novela nadobudla účinnosť dňa 30. marca 2022. Reflektuje na aktuálnu situáciu na Ukrajine a jej cieľom je uľahčenie sociálneho začlenenia a integrácie štátnych občanov Ukrajiny, ktorým poskytuje dočasné útočisko z dôvodu vojnového konfliktu. Jej ustanovenia bližšie špecifikujú podmienky poskytovania príspevku za ubytovanie osôb, ktoré nadobudli štatút dočasného útočiska. Spôsob vyplácania príspevku a ďalšie podrobnosti upravuje nariadenie vlády č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

Štatút dočasného útočiska

Konanie o poskytnutie dočasného útočiska začína vyhlásením cudzinca na policajnom útvare. Cudzinec vyhlási, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska, buď:

  • v mieste hraničného priechodu priamo pri vstupe na územie Slovenskej republiky, alebo
  • až neskôr po vstupe na územie Slovenskej republiky na príslušnom policajnom útvare v mieste, kde sa nachádza.

O dočasnom útočisku sme už písali v našom článku.       

Policajný útvar toto vyhlásenie zaznamená na úradné tlačivo a bezodkladne ho zašle na ministerstvo. Za neplnoleté dieťa podáva toto vyhlásenie zákonný zástupca alebo opatrovník, avšak musí byť pri tomto vyhlásení prítomné. Aby mohlo začať takéto konanie je nevyhnutné, aby vláda vyhlásila poskytovanie dočasné útočiska. Rovnako aby osoba, ktorá oň žiada nebola žiadateľom o udelenie azylu, azylantom, cudzincom, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, odídencom, alebo cudzincom, ktorý má udelený trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo je stálym cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska.  Na samotné vyhlásenie je oprávnené len plnoletá osoba.

Cudzinec je po vyhlásení povinný predložiť cestovný alebo iný doklad a policajný útvar mu o tom vydá potvrdenie. Po ukončení konania sú mu tieto doklady vrátené. Následne sa musí podrobiť odberu daktyloskopických odtlačkov. Ak nemá zabezpečené ubytovanie, má povinnosť dostaviť sa do záchytného tábora do 24 hodín od podania vyhlásenia, rovnaký čas mu platí aj doklad na prepravu, ktorý mu je udelený policajným útvarom.

Pri žiadaní o dočasné útočisko cudzinec vyplní dotazník, v ktorom poskytne osobné údaje. Následne sa mu vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.                

Ak sa odídenec ubytuje mimo zariadení poskytovaných zákonom, je povinný o tom bezodkladne písomne informovať posledné ubytovacie zariadenie, v ktorom bol naposledy evidovaný alebo ministerstvo.

Kto môže získať príspevok na ubytovanie Ukrajinca?

Nárok na príspevok má osoba vlastniaca nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie – prenajímateľ, ktorá poskytla bezodplatné ubytovanie odídencovi a predloží obci zmluvu o poskytnutí tohto ubytovania. Vzor takejto zmluvy sa nachádza na internetovej stránke https://minv.sk/https://ua.gov.sk/.  Príspevok sa poskytuje za každý deň ubytovania. Prílohou zmluvy je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby.

Na príspevok po splnení podmienok majú nárok nasledujúce osoby a subjekty:

  • vlastníci bytov a rodinných domov
  • ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie
  • obce a vyššie územné celky

§ 36a ods. 2 „Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi (ďalej len „oprávnená osoba“).“

§ 36a ods. 4 „Príspevok možno poskytnúť aj ďalším oprávneným osobám, a to právnickým osobám, ktoré poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú,13g) ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu.13h) Ubytovanie podľa prvej vety musí spĺňať požiadavky na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu.13i) Ďalšia oprávnená osoba podľa prvej vety je povinná pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie oznámiť obci, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie.“ 

§ 36a ods. 5 „Ďalšími oprávnenými osobami sú aj obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytujú ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti;“

Podmienky získania príspevku na ubytovanie Ukrajincov

Vláda udelí príspevok za ubytovanie odídenca prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode mu bolo toto ubytovanie poskytnuté. Podmienkou je uzavretie vyššie spomínanej zmluvy o poskytnutí takéhoto ubytovania, táto zmluva však musí byť uzavretá medzi majiteľom a osobou so štatútom dočasného útočiska. Ak sa jedná o neplnoleté dieťa, takúto zmluvu za neho uzatvorí zákonný zástupca. Odídenec je povinný raz mesačne oznámiť obci, že mu je poskytované ubytovanie oprávnenou osobou. Príspevok sa poskytuje za noc, počas ktorej je odídenec ubytovaný.

Nehnuteľnosť, ktorá je poskytnutá  odídencovi musí spĺňať minimálne požiadavky, ktorými sú: rozloha obytnej plochy bytu najmenej 12 m², z čoho na 1 osobu  pripadá minimálne 6 m² a požiadavky na vybavenie bytu (napojenie na prívod pitnej vody s technickou možnosťou inštalovania zariadenia na varenie, prípravu teplej vody, možnosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu, odvedenie odpadových vôd s technickou možnosťou inštalovania splachovacieho záchoda, technická možnosť inštalovania vykurovacích telies na lokálne vykurovanie obytných miestností, ak je vykurovaný tuhým palivom, musí takýto byt obsahovať priestory na jeho uskladnenie).

Rovnako tak môže získať príspevok aj iná oprávnená osoba, poskytujúca bezodplatné ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktorá spĺňa minimálne požiadavky na ubytovanie, ak túto skutočnosť oznámi obci a nahlási jej celkovú kapacitu ubytovania. Príspevok jej môže byť udelený najviac v rozsahu na počet odídencov nahlásených obci. Taký istý nárok na príspevok má aj obec, alebo vyšší územný celok poskytujúci bezodplatné ubytovanie odídencovi.            

Ak oprávnená osoba poskytla ubytovanie odídencovi pred 30. marcom 2022, môže oň žiadať na základe oznamovacej povinnosti do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Vyplácanie príspevku

Obec vyplatí oprávnenej osobe príspevok po predložení výkazu obsahujúceho počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi poskytnuté ubytovanie a ďalších informácii uvedených vo vzore výkazu nachádzajúceho sa na webovej stránke ministerstva. Oprávnené osoba je tak povinná urobiť do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, počas ktorého poskytla odídencovi ubytovanie. Ministerstvo vyplatí obci príspevok do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje a tá je povinná ho do 5 pracovných dní vyplatiť oprávnenej osobe.            

Príspevok sa poskytuje na účet oprávnenej osoby vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve. Ak oprávnená osoba takýto účet nemá zriadený, príspevok sa poskytuje v hotovosti.

Výška príspevku

Príspevok za ubytovanie odídenca, ktorý dovŕšil vek 15 rokov sa poskytuje oprávnenej osobe vo výške 7 eur za jednu noc jeho ubytovania. Za mladšiu osobu sa poskytuje príspevok vo výške 3,50 eura.

Obmedzenia výšky príspevku v zmysle zákona pri ubytovaní odídencov v nehnuteľnosti s jednou obytnou miestnosťou, ktoré by v zmysle vyhlášky presiahli 500 eur sú vo výške 500 eur za každý kalendárny mesiac za všetkých ubytovaných odídencov dokopy. Pri ubytovaní v dvoch obytných miestnostiach, ktoré by na základe vyhlášky presiahli 750 eur je maximálna poskytnutá suma 750 eur. Pri troch obytných miestnostiach je maximálna výška príspevku 1.000 eur. Ak má nehnuteľnosť 4 a viac miestností  za všetkých odídencov v nej ubytovaných možno poskytnúť príspevok v maximálnej výške 1.250 eur.            

Príspevok za ubytovanie odídenca sa poskytuje najdlhšie do 30. júna 2022.

Vzor nájomnej zmluvy s Ukrajincom a dokumenty k uplatneniu príspevkov

Všetky vzory (zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi, výkaz o výške príspevku, čestné vyhlásenie) možno stiahnuť na stránke Ministerstva vnútra. Zmluvu si môžete stiahnuť aj na tomto odkaze.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710