BSM a hypotéka pred manželstvom

Otázka:

Manžel má hypotéku, ktorú si zobral ešte pred uzavretím nášho manželstva. Môže sa v prípade neplatenia siahnuť aj na náš spoločný majetok v BSM?

Odpoveď:

Nie, nemôže. Dlhy, ktoré vznikli pred manželstvom (či už za slobodna niektorého z manželov alebo počas predchádzajúceho manželstva niektorého z manželov) nemôžu byť uspokojované z majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva súčasných manželov. Preto aj exekútor nemôže siahnuť na spoločný majetok súčasných manželov, ak ide o dlh jedného z nich vzniknutý pred manželstvom. 

Podobnej situácii sa venoval aj Najvyšší súd SR, ktorý v rozhodnutí sp. zn. 3 Cdo 8/2010 jednoznačne uviedol, že Pohľadávka veriteľa voči manželovi, ktorá vznikla za trvania jeho skoršieho manželstva, nemôže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorý bol nadobudnutý za trvania jeho neskoršieho manželstva.“ 

Najvyšší súd SR sa vyjadril aj vo svojom uznesení sp. zn. 3 Cdo 8/2010, keď uviedol: Pohľadávka len jedného z manželov, ktorá vznikla pred uzavretím manželstva tohto dlžníka s jeho manželom – bezpodielovým spoluvlastníkom (rovnak,o ktorá vznikla po zániku ich manželstva), nemôže byť uspokojená z majetku patriaceho do ich BSM.“ 

Stručne povedané, zo spoločného majetku manželov nadobudnutého počas manželstva do BSB sa budú uhrádzať len dlhy, ktoré vznikli počas tohto manželstva (nie pred ním ani po). 

Zároveň je potrebné uviesť, že hypotéka len jedného z manželov, ktorú si jeden z manželov „zobral“ pred uzavretím súčasného manželstva, by mala byť splácaná z výlučných prostriedkov tohto manžela. Ak by sa splácala zo spoločného majetku v BSM, mala by manželka v prípade vyporiadania BSM nárok požadovať polovicu toho, čo manžel uhradil na túto hypotéku zo spoločného majetku. Do BSM však patrí aj mzda manžela. Ak by teda manžel splácal hypotéku zo svojej mzdy, manželka by v prípade zrušenia a vyporiadania BSM mala právo požadovať polovicu z prostriedkov platených na hypotéku. Riešením je zúženie BSM.  

Tým, že sa hypotéka jedného manžela spred manželstva platí počas manželstva, automaticky to neznamená, že nehnuteľnosť, na ktorú si manžel bral hypotéku patrí aj manželke. Keďže ju manžel sám nadobudol pred manželstvom, bude patriť výlučne jemu. Aby sa manželka stala vlastníkom nehnuteľnosti, je možné, aby jej nehnuteľnosť v nejakom podiele (napríklad polovicu) daroval. Tým sa stanú jej podielovými spoluvlastníkmi.