Vyporiadanie majetku po rozvode

Vysporiadanie BSM, rozdelenie majetku a mnohé ďalšie nepríjemnosti, ktoré musia manželia po rozvode riešiť, predstavujú náročnejší proces. Naša advokátska kancelária disponuje bohatými skúsenosťami a znalosťami aj z týchto oblastí práva, čím Vám dokážeme zabezpečiť kvalitnú oporu pri vzniknutej situácii.

120 € s DPH hodinová sadzba + 3% z hodnoty majetku
7 dní vypracovanie dohody, zastupovanie na súde
MÁM ZÁUJEM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) predstavuje špecifickú úpravu majetkových vzťahov, kde neexistujú presne vymedzené podiely spoluvlastníkov – manželov. Okrem vecí získaných napríklad darovaní alebo dedním do neho patrí všetko, čo získali za trvania manželstva.

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie návrhu na zrušenie BSM počas trvania manželstva
  • vypracovanie návrhu na vysporiadanie BSM na súd
  • poradenstvo a pomoc pri vysporiadaní BSM pri rozvode
  • asistencia pri vypracovaní dohody o vysporiadaní BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) predstavuje špecifickú úpravu majetkových vzťahov, kde neexistujú presne vymedzené podiely spoluvlastníkov – manželov. Patrí do neho na určité výnimky (veci získané dedením, veci darované a i.) všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. 

BSM je nerozlučne späté s manželstvom. Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Zánikom manželstva však bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká a v takom prípade je nutné majetok patriaci do BSM vysporiadať. Občiansky zákonník upravuje tri základné spôsoby vysporiadania BSM:

  • dohodou, ktorá predstavuje najvýhodnejšiu možnosť z časového i finančného hľadiska, navyše nepodlieha schváleniu súdu. Pokiaľ sa však týka nehnuteľností, musí mať zo zákona písomnú formu. Viac k dohode o vyporiadaní BSM si prečítate v našom článku.
  • rozhodnutím súdu po podaní návrhu. Súd vtedy sám zisťuje rozsah a hodnotu majetku patriaceho do BSM, často s využitím znaleckého posudku, čo nielenže trvá istý čas, ale stojí aj nemalé poplatky
  • zo zákona, ak po uplynutí 3 rokoch od zániku manželstva nedošlo k vysporiadaniu BSM dohodou medzi manželmi alebo v tej iste lehote nebol podaný návrh na súd. V takom prípade platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné

Uzavretie mimosúdnej dohody o vyporiadaní BSM po 3 rokov (súdne rozhodnutie KS Nitra, sp. zn. 12Co/129/2019)

„Okamihom podania návrh návrhu na vyporiadanie BSM na súd sa prerušuje plynutie trojročnej lehoty stanovenej v § 149 ods. 4 OZ a následne kedykoľvek v priebehu konania môžu sporové strany kedykoľvek uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM. A to i po uplynutí lehoty 3 rokov od zániku BSM, pretože počas konania o vyporiadanie BSM lehota v zmysle § 149 ods. 4 OZ je prerušená a počas prebiehajúceho konania nedôjde k jej skončeniu. V danej veci dohoda o vyporiadaní BSM bola uzavretá v určitom okamihu v priebehu konania a z hľadiska jej účinnosti je irelevantné, či došlo aj k uzavretiu súdneho zmieru ohľadne dohody a jeho schváleniu súdom. Zastavenie konania v dôsledku späťvzatia návrhu na vyporiadanie BSM bolo len dôsledkom uzavretia dohody o vyporiadaní BSM a nemožno dospieť k záveru, že zákonnú ochranu požíva iba dohoda o vyporiadaní BSM, ktorá bola schválená súdom zmierom. Názor žalobcu v tomto smere je nesprávny, pretože ak by po uplynutí 3 rokov od zániku BSM rozvedení manželia už nemohli uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM napriek tomu, že stále prebieha konanie o vyporiadanie BSM, bolo by im zabránené využiť ich zákonné právo usporiadať svoje vzťahy, o ktorých sa vedie súdne konanie, prioritne dohodou. Súd prvej inštancie správne vychádzal z rozhodnutia Veľkého senátu NS ČR zo dňa 09.03.2011 sp.zn. 31Cdo 1038/2009.“

Prečítajte si aj:

Referencie od klientov

Tím AKMV nám veľmi expertne a vo veľmi krátkom čase pomohli získať občianske osvedčenia a rodné listy pre naše deti narodené v USA, čo sme z predošlého prieskumu právnych zákonov brali ako nemožný labyrint a teda nemožnú vec zariaďovať na diaľku z USA.
Ďakujem veľmi pekne celému tímu AKMV!
Galina
245 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie