Akcesorický záväzok

Ide o vedľajší záväzok, trvá popri hlavnom záväzku a je od neho závislý, akcesorické záväzky sú napríklad záväzky zo zmluvnej pokuty, ručiteľský záväzok,…

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN