Dočasné útočisko a zdravotná starostlivosť pre Ukrajincov

Dočasné útočisko sa predlžuje automaticky do roku 2024

Cudzinec má možnosť vytlačiť si potvrdenie s aktualizovaným dátumom o dočasnom útočisku. Prostredníctvom nasledovného odkazu TU. 

Dočasné útočisko sa  automaticky predlžuje o 6 mesiacov, najdlhšie však o jeden rok. To znamená, že cudzinec bude mať možnosť si rovnakým spôsobom vytlačiť potvrdenie s aktualizovaným dátumom o dočasnom útočisku. Týmto spôsobom si predĺži platnosť dočasného útočiska. (zdroj: OCP UHCP PZ)

Inštitút dočasného útočiska

Vláda prijala novelu zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle. Vytvorila ňou inštitút dočasného útočiska pre Ukrajincov prichádzajúcich na naše územie z dôvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Hlavným cieľom je poskytnúť bezbranným obyvateľom Ukrajiny humanitárnu pomoc a ochranu pred vojnovým konfliktom.

Cudzinec, ktorý chce žiadať o dočasné útočisko, tak musí urobiť okamžite po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare v mieste hraničného prechodu. Ak tak nespravil, alebo prišiel z Ukrajiny skôr, ako mal možnosť žiadať o dočasné útočisko, môže oň požiadať na policajnom útvare v mieste, kde sa aktuálne zdržiava. Vyhlásením cudzinca na príslušnom policajnom útvare sa začína konanie o poskytnutie dočasného útočiska, kde je povinný predložiť akýkoľvek doklad jeho totožnosti s fotografiou a sú mu odobraté daktyloskopické odtlačky. Za cudzinca, ktorý nenadobudol plnoletosť, avšak v jeho prítomnosti, toto vyhlásenie podáva zákonný zástupca. Následne, ak cudzinec nemá zabezpečené ubytovanie, je povinný sa do 24 hodín dostaviť do záchytného tábora, pričom policajný útvar mu vydá doklad na prepravu. Po príchode do tábora získava preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Ministerstvo rozhodne spravidla ihneď, no lehota na rozhodnutie je 30 dní, možno ju v osobitných prípadoch opakovane predĺžiť. Ak je cudzincovi v konaní vyhovené, získava doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Ak sa cudzinke žiadajúcej o dočasné útočisko narodí dieťa na našom území, považuje sa zo zákona za žiadateľa odo dňa narodenia. Jeho zákonný zástupca je povinný do 60 dní poskytnúť zamestnancovi ministerstva všetky potrebné údaje o dieťati.  

Dočasné útočisko je taktiež poskytované manželovi odídenca, slobodným deťom odídenca, alebo manžela, do nadobudnutia 18 rokov, alebo iným blízkym príbuzným, ktorí žili s odídencom v spoločnej domácnosti, alebo sú na neho odkázaní, napríklad rodič maloletého dieťaťa.

Ukrajincom je vďaka dočasnému útočisku povolené zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, je im bezplatne poskytované ubytovanie, stravovanie, hygienické potreby a iné veci nevyhnutné na prežitie. Taktiež im je poskytnutá základná a bezplatná neodkladná zdravotná starostlivosť a vreckové.

Zdravotná starostlivosť

Cudzinec žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska, ktorý nie je verejne zdravotne poistený, má nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Doklad vydaný migračným úradom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti („zelený preukaz“) vydaná migračný úrad cudzincovi, ktorý žiada o poskytnutie dočasného útočiska. Tento doklad platí len s platným preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska. „Cudzinec žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska je pri návšteve zdravotníckeho zariadenia povinný preukázať sa platným dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska („zelený preukaz“) a platným preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.“ (zdroj: minv.sk)

skupina osôbnárok na zdravotnú starostlivosťforma úhradyspôsob preukazovania sa (doklad)
osoba s bydliskom na Ukrajine, len prechádzajúca cez SR (bez existencie akéhokoľvek druhu medzinárodnej ochrany)len neodkladná zdravotná starostlivosť, MZ SR môže rozšíriť tento zoznam o ďalšiu zdravotnú starostlivosť, zverejnenú na svojom webecez VšZPidentifikačný doklad (pas, ID) Ukrajiny, pri deťoch identifikačný doklad rodiča
žiadateľ o azyl / dočasné útočisko / doplnkovú ochranulen neodkladná zdravotná starostlivosť, MV SR môže na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa umožniť aj preplatenie inej zdravotnej starostlivosticez VšZPdoklad cudzinca žiadajúceho o azyl / poskytnutie dočasného útočiska / doplnkovú ochranu o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti
osoba s dočasným útočiskom v SRlen neodkladná zdravotná starostlivosť, MV SR môže na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa umožniť aj preplatenie inej zdravotnej starostlivosticez VšZPdoklad odídenca o oprávnení na psokytnutie zdravotnej starostlivosti
osoba s doplnkovou ochranouplný rozsah zdravotnej starostlivosticez VšZPpreukaz VšZP pre osobu s udelenou doplnkovou ochranou
azylantplný rozsah zdravotnej starostlivostiklasický spôsob úhrady cez jeho zdravotnú poisťovňupreukaz poistenca

(zdroj: VÚC Nitra)

Snahou dočasného útočiska je poskytnúť občanom Ukrajiny základné životné potreby, s postupným prístupom na trh práce a ku vzdelaniu. Zatiaľ im bude poskytované do konca roku 2022.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov v Bratislave – lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania každý pracovný deň od 7,00 – 11 hod. na adrese Agel Clinic, Ružinovská 10, Bratislava. Cena 150 EUR dospelý, 140 EUR študent.

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov v ďalších 12 miestách zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710