Licencia na autoškolu / založenie autoškoly

Aktualizované: 28.03.2019 | Vytvorené: 28.03.2019 |

Licencia na autoškolu / založenie autoškoly

Obsah

Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade  Odborná spôsobilosť pri založení autoškoly  Registrácia autoškoly  Podmienky žiadateľa pri registrácii  Čo priložiť k žiadosti? 

Na založenie autoškoly sa vyžaduje splnenie nasledujúcich krokov:  

Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade 

Ako prvý krok je potrebné ohlásenie živnosti okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania. Prevádzkovanie autoškoly môžeme v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Živnostenský zákon") zaradiť medzi takzvané viazané živnosti. Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je potrebné splniť všeobecné podmienky vyžadované živnostenským zákonom (vek, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť) a osobitné podmienky viažuce sa na preukázanie odbornej spôsobilosti. 

Odborná spôsobilosť pri založení autoškoly 

Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti je upravený v ustanovení § 4 zákona č. 93/2005 o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o autoškolách"), v zmysle ktorého sa vyžaduje splnenie odbornej spôsobilosti, ktorá sa preukazuje úplným stredoškolským vzdelaním a najmenej dvomi rokmi praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. "Okresný úrad v sídle kraja môže uznať aj iné doklady o doterajšej praxi, prípadne čestné vyhlásenia alebo potvrdenie iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach žiadateľa a o jeho postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, ak samostatne alebo v spojení s inými dokladmi dostatočne preukazujú odbornú spôsobilosť žiadateľa."  

Na ohlásenie živnosti je potrebné vyplniť príslušné tlačivo a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe a zaplatiť príslušný správny poplatok (15 EUR, polovicu v prípade elektronického podania).  

Registrácia autoškoly 

Postup pri registrácii autoškoly upravuje ustanovenie § 3 Zákona o autoškolách.  Autoškolu je potrebné registrovať na okresnom úrade v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, podľa miesta umiestnenia autoškoly. 

Podmienky žiadateľa pri registrácii 

 • plná spôsobilosť žiadateľa na právne úkony, 
 • bezúhonnosť, 
 • splnenie podmienok odbornej spôsobilosti žiadateľa, 
 • inštruktorské oprávnenie, 
 • vodičský preukaz potrebnej skupiny, 
 • priestor na prevádzkovanie autoškoly, 
 • technické vybavenie na prevádzku autoškoly,
 • žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole. 

Čo priložiť k žiadosti? 

 • osvedčenie preukazujúce vzdelanie, 
 • doklad o praxi žiadateľa, 
 • inštruktorský preukaz, 
 • vodičský preukaz, 
 • osvedčenie o evidencii motorového vozidla, 
 • osvedčenie o technickej kontrole vozidla, 
 • osvedčenie o emisnej kontrole vozidla, 
 • list vlastníctva alebo nájomná zmluva k priestoru, kde sa bude výcvik realizovať, 
 • osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra, 
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 
 • doklad, ktorým sa preukazuje zaplatenie správneho poplatku,
 • pracovné zmluvy inštruktorov, ak autoškola bude inštruktorov zamestnávať, 
 • identifikačné údaje zodpovedného zástupcu, ak sa má autoškola prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

Pokiaľ sú všetky vyššie uvedené podmienky splnené, rozhodne okresný úrad v sídle kraja o registrácii autoškoly a žiadateľovi vydá osvedčenie o registrácii. Následne oznámi registráciu príslušnému okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania.  

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.