Dohoda o pracovnej činnosti – všetko čo potrebujete vedieť

Dohoda o pracovnej činnosti je druhom dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ktoré upravuje § 223 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo zabezpečenie potrieb vo výnimočných prípadoch uzavrieť s fyzickou osobou dohodu, ktorá je vykonávaná mimo pracovného pomeru. Medzi takéto dohody zaraďujeme jednak dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti či dohodu o brigádnickej práci študenta. V nasledujúcom článku si bližšie vysvetlíme podrobnosti k dohode o pracovnej činnosti.

Výpočet čistej mzdy pri dohode o pracovnej činnosti

Odmeňovanie prác vykonávaných na základe dohody o pracovnej činnosti musí rešpektovať § 119 ods. 1 o minimálnej mzde. Minimálna mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o minimálnej mzde“). V zmysle § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje sumy minimálnej mzdy na rok 2019 (ďalej len „nariadenie o minimálnej mzde“) sa sumy minimálnej mzdy pre rok 2019 stanovuje na:

  • 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

Na základe vyššie uvedeného uvádzame spôsob ako vypočítať čistú mzdu zamestnanca. Upozorňujeme, že práca na základe dohody o pracovnej činnosti môže byť vykonávaná maximálne v rozsahu 10 hodín týždenne. Čistá mzda zamestnanca sa bude odvíjať od viacerých faktorov – výška mzdy, pravidelnosť príjmu, subjekt dohody tak, ako uvádzame nižšie.

ZamestnanecZamestnávateľ
Hrubá mzda119,56 €
Daň0,00 €
Zdravotné poistenie4,78 € (4%)11,96 € (10%)
Nemocenské poistenie1,67 € (1,4%)1,67 € (1,4%)
Starobné poistenie4,78 € (4%)16,74 (14%)
Invalidné poistenie3,59 € (3%)3,59 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti1,20 € (1%)1,20 (1%)
Garančné poistenie0,30 € (0,25%)
Úrazové poistenie0,96 € (0,8%)
Rezervný fond5,68 € (4,75%)
Spolu16,02 €42,09 €
Čistá mzda103,54 €
Tabuľka č. 1 Výpočet mzdy pri pravidelnom príjme na 40 hodín mesačne (minimálna hodinová sadzba 2,989 eur), ak si zároveň zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku dane vo výške 316,94 eur.
ZamestnanecZamestnávateľ
Hrubá mzda119,56 €
Daň0,00 €
Zdravotné poistenie4,78 € (4%)11,96 € (10%)
Nemocenské poistenie0,00 € (0%)0,00 € (0%)
Starobné poistenie4,78 € (4%)16,74 (14%)
Invalidné poistenie3,59 € (3%)3,59 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti0,00 € (0%)0,00 (0%)
Garančné poistenie0,30 € (0,25%)
Úrazové poistenie0,96 € (0,8%)
Rezervný fond5,68 € (4,75%)
Spolu13,15 €39,22 €
Čistá mzda106,41 €
Tabuľka č. 2 Výpočet mzdy pri nepravidelnom príjme na 40 hodín mesačne (minimálna hodinová sadzba 2,989 eur) ak si zároveň zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku dane vo výške 316,94 eur.
ZamestnanecZamestnávateľ
Hrubá mzda119,56 €
Daň0,00 €
Zdravotné poistenie4,78 € (4%)11,96 € (10%)
Nemocenské poistenie0,00 € (0%)0,00 € (0%)
Starobné poistenie4,78 € (4%)16,74 (14%)
Invalidné poistenie3,59 € (3%)3,59 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti0,00 € (0%)0,00 € (0%)
Garančné poistenie0,30 € (0,25%)
Úrazové poistenie0,96 € (0,8%)
Rezervný fond5,68 € (4,75%)
Spolu13,15 €39,22 €
Čistá mzda114,78 €
Tabuľka č. 3 Výpočet mzdy pri poberateľovi invalidného dôchodku a výsluhového invalidného dôchodku na 40 hodín mesačne (minimálna hodinová sadzba 2,989 eur) ak si zároveň zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku dane vo výške 316,94 eur.
ZamestnanecZamestnávateľ
Hrubá mzda520,00 €
Daň25,34 €
Zdravotné poistenie20,80 € (4%)52,00 € (10%)
Nemocenské poistenie7,28 € (1,4%)7,28 € (1,4%)
Starobné poistenie20,80 € (4%)72,80 (14%)
Invalidné poistenie15,60 € (3%)15,60 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti5,20 € (1%)5,20 (1%)
Garančné poistenie1,30 € (0,25%)
Úrazové poistenie4,16 € (0,8%)
Rezervný fond24,70 € (4,75%)
Spolu95,02 €183,04 €
Čistá mzda424,98 €
Tabuľka č. 4 Výpočet mzdy pri pohode o pracovnej činnosti pri pravidelnom príjme s minimálnou mzdou, ak si zároveň zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku dane vo výške 316,94 eur.

Pravidelný a nepravidelný príjem 

Dohoda o pracovnej činnosti môže byť vykonáva s pravidelným, ale aj nepravidelným príjmom. Pravidelnosť/nepravidelnosť príjmu má význam z hľadiska sociálneho poistenia. Vo všeobecnosti platí, že fyzické osoby, ktoré majú so zamestnávateľom uzatvorený právny vzťah na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa považujú za poistencov na účely sociálneho poistenia. „Pre posúdenie, či ide o „dohodára“, ktorý je zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti alebo zamestnancom len na účely dôchodkového poistenia, je rozhodujúce, či má z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda) právo na pravidelný mesačný príjem alebo na nepravidelný príjem, resp. či má priznanú niektorú dôchodkovú dávku (starobný dôchodok = SD, invalidný dôchodok = ID, výsluhový dôchodok a dovŕšený dôchodkový vek ­= VD+DV, invalidný výsluhový dôchodok = IVD, od 1. júla 2018 aj predčasný starobný dôchodok = PSD), resp. aký druh dohody má uzatvorený – dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študentov.“ (stránka Sociálnej poisťovne – Sociálne poistenie zamestnancov pri dohodách) 

Každá dohoda uzatvorená na obdobie jedného kalendárneho mesiaca a na kratšie obdobie, sa na účely sociálneho poistenia považuje za dohodu s nepravidelným príjmom. 

V zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“), ak fyzická osoba nemá priznaný žiaden dôchodok a pracuje na dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom, jej výška odvodov zamestnanca bude nasledovná:

Druh poisteniaSadzba poistného
Nemocenské poistenie1,4%
Starobné poistenie4%
Invalidné poistenie3%
Poistenie v nezamestnanosti1%

Ak pôjde o osobu pracujúcu na dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem, ak nemá priznaný niektorý z dôchodkov jej výška odvodov bude nasledovná:

Druh poisteniaSadzba poistného
Starobné poistenie4%
Invalidné poistenie3%

V nadväznosti na vyššie uvedené, bude preto finálna výška mzdy pri dohode s pravidelným príjmom nižšia ako pri dohode s nepravidelným príjmom. Tento rozdiel je však zanedbateľný.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zdravotným poistením upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“). Podľa § 11 ods. 3 Zákona o zdravotnom poistení sa zamestnanci pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, čiže aj na dohodu o vykonaní práce nepovažujú za zamestnancov v dňoch, za ktoré nepoberajú príjem. V zmysle § 24 Zákona o zdravotnom poistení je platiteľ poisteného, ktorý je zamestnávateľom povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného. Zákon stanovuje aj výnimky, kedy zamestnávateľovi nevznikne povinnosť prihlasovať a odhlasovať sa do zdravotnej poisťovne (napr. v prípade dohody o vykonaní práce pri osobe poberajúcej výsluhový dôchodok).

Maximálny počet hodín pri dohode o pracovnej činnosti

Na základe tejto dohody je možné vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Upozorňujeme, že pri tomto druhu pracovnej činnosti neplatí tzv. rozvrhové obdobie, čo znamená, že rozsah práce nesmie prekračovať 10 hodín v každom jednotlivom týždni.

Dohoda na dobu určitú alebo neurčitú?

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. Nie je možné uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti na dobu neurčitú.

Vzor dohody o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti

uzatvorená podľa § 228a zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi

Zamestnávateľom:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v registri Okresného súdu:
Konajúci prostredníctvom:
(ďalej len „Zamestnávateľ“)
Zamestnancom:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Štátna príslušnosť:
(ďalej len „Zamestnanec“)

V zmluve je potrebné určiť si nasledovné skutočnosti:

  1. Predmet dohody
  2. Rozsah pracovného času
  3. Doba trvania zmluvného vzťahu
  4. Odmena za vykonanú prácu
  5. Práva a povinnosti zmluvných strán
  6. Záverečné ustanovenia
  7. Podpisy

Upozorňujeme na formu dohody o pracovnej činnosti musí byť uzatvorená písomne. Nedodržanie písomnej formy má za následok neplatnosť dohody. Dohodu je potrebné vytlačiť v dvoch vyhotoveniach.

Dohoda o skončení pracovnej činnosti

Spôsob skončenia dohody je možné dohodnúť zmluvne. Okamžité skončenie je možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer (zo strany zamestnávateľa napr. ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin atď., zo strany zamestnanca ak mu napr. zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady… ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti atď.). Inak je možné dohodu o vykonaní práce ukončiť dohodou alebo klasicky výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s 15 dňovou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila. Od takejto dohody je možné aj odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú ku dňu vzniku dohody, teda dohoda sa ruší od úplného začiatku, pokiaľ sa účastníci nedohodli inak.

Čo v prípade práceneschopnosti – PN?

Vyplácanie nemocenských dávok sa líši v závislosti od toho, či ide o osobu, ktorá pracuje na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom alebo príjmom nepravidelným. Len osoby, ktoré pracujú na dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom sú nemocensky poistené. Takýmto osobám v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti vznikne nárok na nemocenské dávky. „V prípade dohodárov, ktorí ešte neplatia poistné na nemocenské poistenie 90 dní (od vzniku poistenia do začiatku práceneschopnosti), sa výška nemocenskej dávky určí inak ako u zamestnancov, ktorí platia poistné aspoň 90 dní. Vypočíta sa z vymeriavacích základov (hrubých príjmov) dosiahnutých u zamestnávateľov v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak poistenec nemal v predchádzajúcom kalendárnom roku vymeriavacie základy (hrubé príjmy), t.j. nebol zamestnaný, prípadne jeho obdobie platenia poistného na nemocenské poistenie v predchádzajúcom kalendárnom roku trvalo menej ako 90 kalendárnych dní, výška nemocenskej dávky sa určí ako jedna tridsatina z pravdepodobného vymeriavacieho základu, ktorý sa rovná minimálnemu vymeriavaciemu základu (pre rok 2019 je jeho výška 477 EUR). (Sociálna poisťovňa). Zákon o sociálnom poistení však aj pri dohode o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom vylučuje určité skupiny osôb z nároku na vyplácanie nemocenských dávok (napr. poberateľa starobného dôchodku, poberateľa invalidného dôchodku).

Dohoda môže byť uzavretá aj s dôchodcom

Dohoda o pracovnej činnosti môže byť uzavretá aj s dôchodcom. Pre túto dohodu budú platiť rovnaké pravidlá ako pri každej inej dohode o pracovnej činnosti. „Dôchodcovia aj ich zamestnávatelia sú oslobodení od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie a zamestnávatelia aj do rezervného fondu solidarity, za predpokladu, že si dôchodcovia toto právo písomne u zamestnávateľa uplatnia. Oslobodenie bude vo výške 200 € mesačne. Týka sa to poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom a invalidného výsluhového dôchodku.“ (zdroj)

Obmedzenia úchádzačov na úrade práce

Pokiaľ ste evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie, môžete pracovať na dohodu o pracovnej činnosti. Existuje však obmedzenie, ktorého obsahom je skutočnosť, že uchádzač o zamestnanie môže odpracovať maximálne 40 po sebe nasledujúcich dní v roku a súčasne jeho zárobok nesmie presiahnuť sumu 205,07 € (táto suma je platná od 01.07.2018). Pokiaľ by ste prekročili uvedenú sumu, prípadne maximálny počet dní, ktoré môžete odpracovať, úrad práce sociálnych vecí a rodiny by Vás vyradil v evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Absolventská prax

Absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej dohody o absolventskej praxi medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a medzi uchádzačom o zamestnanie – absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac. Môže trvať najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov v rozsahu 20 hodín týždenne. Počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie, absolvent školy nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru, teda nesmie vykonávať činnosť ani podľa dohody o pracovnej činnosti. Výška príspevku je 65% zo sumy životného minima – 133,29 eur podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o životnom minime“).

Dohoda pri rodičovskej dovolenke

Poberanie rodičovského príspevku neovplyvní, pokiaľ rodič, ktorý rodičovský príspevok poberá pracuje na pracovnú zmluvu alebo dohodu. Môže byť teda v pracovnom pomere, môže byť zamestnaný na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti), môže aj podnikať. Výkon akejkoľvek zárobkovej činnosti nezapríčiní stratu nároku na rodičovský príspevok.

FAQ

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie