Zmeny v spoločnosti v OR

Zmena názvu firmy – zmena obchodného mena

Podnikáte pod obchodným menom, ktoré sa Vám už nezdá dostatočne pútavé a chceli by ste ho zmeniť za nové, len...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vzdanie sa funkcie konateľa v s.r.o. alebo člena predstavenstva v a.s.

V zmysle § 133 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra do 30.09.2022

Spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapísané do 30.09.2020 ešte nemuseli niektoré údaje o členoch svojich orgánov zapisovať do obchodného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenia účasti (výmaz) spoločníka v s.r.o.

V súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky spoločník nemôže zo spoločnosti s ručením obmedzeným jednostranne vystúpiť. Vylučuje to...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prevod obchodného podielu v spoločnosti

Problematiku prevodu obchodného podielu nájdeme v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Pod pojmom obchodný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu

S účinnosťou od 01.10.2012 sa pri prevodoch obchodných podielov v spoločnostiach vyžaduje doložiť ako príloha k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka súhlas správcu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis zmien do OR – náležitosti, poplatky, prílohy

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obchodnom registri“) zakotvuje zoznam...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Poplatky vo veciach obchodného registra

Súdne poplatky sú druhom poplatkov, ktoré sa v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK