Zmeny v spoločnosti v OR

Zápis rodného čísla do obchodného registra

Spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapísané do 30.09.2020 ešte nemuseli niektoré údaje o členoch svojich orgánov zapisovať do obchodného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výmaz adresy sídla spoločnosti používanej neoprávnene

V praxi sa často stáva, že sa poskytne súhlas s umiestnením sídla obchodnej spoločnosti na adrese nehnuteľnosti vo vlastníctve tretej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena právnej formy komanditnej spoločnosti na s.r.o.

Komanditná spoločnosť je v zmysle ustanovenia § 93 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej ako „Obchodný zákonník“) spoločnosťou, v...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena konateľa s.r.o. a jeho zápis do OR

Zmena konateľa patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Spoločnosť môže mať jedného alebo viacerých konateľov. Konateľom však môže byť len fyzická osoba....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako zmeniť sídlo spoločnosti a oznámiť zmeny do OR?

Za zmenu sídla spoločnosti sa považuje zmena zapísaných údajov v obchodnom registri SR. Pre zmenu sídla spoločnosti, ako aj pre akúkoľvek inú zmenu zapísaných...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako rozšíriť predmety podnikania v spoločnosti?

Rozšírenie predmetu podnikania v sro sa zapisuje do obchodného registra SR. Predmet činnosti tvorí zoznam živností, na vykonávanie ktorých má spoločnosť s ručením obmedzeným oprávnenie....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zvýšenie a zníženie základného imania s.r.o.

Spolu s akciovou spoločnosťou patrí spoločnosť s ručením obmedzeným medzi tzv. kapitálové spoločnosti. Povinnosťou kapitálových spoločností je vytvárať základné imanie. Základné imanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prevod podielu v spoločnosti, základné informácie

Problematiku prevodu obchodného podielu nájdeme v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Pod pojmom obchodný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK