Zmeny v spoločnosti v OR

Dopísanie údajov do obchodného registra do 30.09.2022

Spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapísané do 30.09.2020 ešte nemuseli niektoré údaje o členoch svojich orgánov zapisovať do obchodného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenia účasti (výmaz) spoločníka v s.r.o.

V súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky spoločník nemôže zo spoločnosti s ručením obmedzeným jednostranne vystúpiť. Vylučuje to...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prevod obchodného podielu v spoločnosti

Problematiku prevodu obchodného podielu nájdeme v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Pod pojmom obchodný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu

S účinnosťou od 01.10.2012 sa pri prevodoch obchodných podielov v spoločnostiach vyžaduje doložiť ako príloha k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka súhlas správcu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis zmien do OR – náležitosti, poplatky, prílohy

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obchodnom registri“) zakotvuje zoznam...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Poplatky vo veciach obchodného registra

Súdne poplatky sú druhom poplatkov, ktoré sa v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena konateľa s.r.o. a jeho zápis do OR

Zmena konateľa patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Spoločnosť môže mať jedného alebo viacerých konateľov. Konateľom však môže byť len fyzická osoba....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena názvu firmy – zmena obchodného mena s.r.o.

Podnikáte pod obchodným menom, ktoré sa Vám už nezdá dostatočne pútavé a chceli by ste ho zmeniť za nové, len...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK