Licencia na dopravu nad 3,5 t – ako ju vybaviť

Povolenie na vnútroštátnu / medzinárodnú dopravu nad 3,5 t – kde sa vybavuje?

Pokiaľ chce podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba – podnikať v oblasti vnútroštátnej alebo medzinárodnej dopravy nad 3,5 tony, je potrebné vybaviť si oprávnenia na podnikanie na úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie príslušného podľa miesta podnikania fyzickej osoby podnikateľa alebo sídla spoločnosti.

Podnikanie v oblasti vnútroštátnej alebo medzinárodnej dopravy nad 3,5 tony nie je možné na základe živnostenského oprávnenia a preto sa už na živnostenskom úrade nevybaví.Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, vydáva osvedčenia na nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami len do 3,5 t.

Zároveň upozorňujeme, že podľa zákona o cestnej doprave doterajšie živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 stratili platnosť najneskôr 03.12.2013. Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemajú vyznačenú platnosť, platili do 4. decembra 2015. 

Povolenie na vnútroštátnu / medzinárodnú dopravu nad 3,5 t – ako postupovať?

Vzor žiadosti na udelenie licencie spoločenstva (na medzinárodnú dopravu) a návrhu na udelenia povolania na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej / osobnej cestnej dopravy (vnútroštátnu dopravu) nájdete na webovej stránke príslušného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

K návrhu na udelenie povolania na vnútroštátnu dopravu nad 3,5 t dopravca doloží tieto doklady:

 • aktuálny výpis z obchodného registra
 • výpis z registra trestov štatutárneho orgánu spoločnosti (originál nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti)
 • výpis z registra trestov vedúceho dopravy (originál nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti)
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy
 • doklad o zmluvnom vzťahu vedúceho dopravy k žiadateľovi (ak nie je vedúci dopravy štatutárnym orgánom alebo spoločníkom; z dokladu musí byť zrejmé, že pracovník skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti podniku)
 • doklad o preukázaní finančnej spoľahlivosti
 • nájomnú zmluvu na parkovacie priestory (v prípade, ak žiadateľ nemá vlastné priestory na parkovanie)
 • osvedčenie o evidencii motorového vozidla (ak sú vozidlá vo vlastníctve žiadateľa) alebo nájomnú zmluvu, ktorou sú vozidlá prenechané do nájmu žiadateľovi

Poplatky

 • Správny poplatok za vydanie povolenia na vnútroštátnu dopravu – 30 EUR
 • Správny poplatok za medzinárodnú dopravu – 20 EUR
 • – za každú ďalšiu overenú fotokópiu licencie 3 EUR

Zápis zmeny do obchodného registra

Po vydaní oprávnenia na dopravu sa už dopravca nezapisuje do obchodného registra (od 1.10.2020). 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710