Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

Všeobecnou požiadavkou na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov; ak prevádzkovateľom cestnej dopravy je právnická osoba, túto požiadavku musia spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu a vedúci dopravy.

Skutočným a stabilným miestom usadenia sa rozumie sídlo podniku alebo sídlo pobočky alebo odštepného závodu zahraničného prevádzkovateľa cestnej dopravy v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri po celý čas výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, pričom:

  1. vedenie podniku, jeho pobočky alebo odštepného závodu musí s potrebným personálom a dokladmi o prevádzkovaní cestnej dopravy sídliť na území Slovenskej republiky
  2. musí mať na území Slovenskej republiky technickú základňu potrebnú na prevádzkovanie cestnej dopravy

Bezúhonnosť

Za bezúhonného na účely výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu v oblastiach uvedených v osobitnom predpise a uložený trest nebol zahladený. Bezúhonnosť sa na účely výkonu činnosti vedúceho dopravy, revízora a vodiča a iného člena osádky autobusu, ktorý počas prepravy prichádza do styku s cestujúcimi, preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ide o osobu, ktorá vykonávala takúto činnosť v inom členskom štáte, bezúhonnosť sa preukazuje aj obdobným výpisom z registra členského štátu usadenia alebo osvedčením príslušného orgánu tohto členského štátu nie starším ako tri mesiace.

Za bezúhonného na účely výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho dopravy sa nepovažuje ani ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku alebo s výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne postihnutý za závažný správny delikt v oblastiach uvedených v osobitnom predpise a v kategóriách a druhoch porušení určených Európskou komisiou, ak od jeho vykonania neuplynuli tri roky. Strata bezúhonnosti sa uvádza vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy.

Finančná spoľahlivosť

Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje v sume 9.000 EUR na jedno vozidlo a ďalších 5.000 EUR na každé ďalšie vozidlo prevádzkované v cestnej doprave; na každé vozidlo taxislužby v sume najmenej 1 000 EUR. Finančnú spoľahlivosť podniku, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov, možno preukázať výpisom z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku. Ak ide o podnik podnikajúci v taxislužbe, preukázať finančnú spoľahlivosť možno aj zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú z prevádzky organizácie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania alebo uznaním osvedčenia vydaného príslušným orgánom štátu sídla podniku.

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti. Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Do ústnej časti postupuje ten, kto dosiahne požadovaný výsledok v písomnej časti. Od skúšky je oslobodený ten, kto:

  1. je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002, alebo
  2. pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy

Skúšobná komisia čiastočne alebo úplne oslobodí od skúšky toho, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky. Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený, dopravný správny orgán vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte je platné aj v Slovenskej republike v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti; to neplatí pre taxislužbu.

Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, musí mať najmenej jedného vedúceho dopravy samostatne pre každú z nich; to neplatí, ak vedúci dopravy má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre oba druhy cestnej dopravy.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710