Získanie business víza pre vstup na územie Slovenska

V poslednom príspevku sme sa zaoberali udelením schengenského víza pre štátneho občana/príslušníka tretej krajiny. Predmetom boli podmienky získania víza so zameraním sa na vízum súkromné/turistické. V dnešnom príspevku upriamime pozornosť na získanie víza za účelom obchodnej spolupráce, tzv. business víza. Proces podávania schvaľovania a odvolacích konaní je totožný s postupom pri udeľovaní turistického víza, preto sa v tomto príspevku obmedzujeme len na zdôvodnenie pozvania, resp. žiadosti o udelenie víza. Odpovede na procesné a ďalšie s udeľovaním víza súvisiace otázky nájdete v príspevku predchádzajúcom.

Subjekty oprávnené žiadať o udelenie business víza

Pozývajúca osoba na územie Slovenskej republiky musí mať status podnikateľa. Zákon nerozlišuje to, či musí ísť o osobu zapísanú v obchodnom registri alebo osobu podnikajúcu na základe živnostenského oprávnenia. Zastávame stanovisko, že pozývajúca osoba môže byť aj osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na základe iného ako živnostenského oprávnenia a rovnako tak nie je zapísaná v obchodnom registri. V predmetnom prípade môže ísť napr. o advokáta. Dôležité a nevyhnutné je, aby osoba preukázala vykonávanie podnikateľskej činnosti získaným oprávnením, resp. výpisom z príslušného registra, ktorý deklaruje status podnikateľa. Výpis musí byť vydaný oficiálnym orgánom, nestačí výpis z internetu. Takýto výpis nesmie byť starší ako 90 dní. Pozývajúcou osobou nemôže byť nepodnikateľ. Na strane pozývajúcej osoby nestačí, ak ide o osobu, ktorá má zámer podnikať. Pozývajúca osoba musí podnikateľskú činnosť v čase podania žiadosti o schválenie pozvania vykonávať a mať udelené na jej vykonávanie aj oprávnenie.

Naopak osoba pozývaná nemusí byť podnikateľom, t.j. nemusí mať tento status a logicky ho nemusí ani nijako preukazovať. I keď je nutné priznať, že status podnikateľa na strane pozývanej osoby, príslušníka tretej krajiny by bol „prirátaný k dobru“ a vnímaný ako pozitívum v procese udeľovania víza.

Pozývajúca osoba môže byť aj spoločnosť, t.j. osoba právnická. Na strane osoby pozývanej môže byť len osoba fyzická. Pozvanie musí smerovať ku konkrétnej osobe a nemôže sa obmedziť na spoločnosť z tretej krajiny, ktorá vyšle svojho v schvaľovacom procese nijako nešpecifikovaného zástupcu. Samozrejme dôvod pozvania môže byť obchodný vzťah s právnickou osobou, avšak pozývaná osoba bude konkrétna fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby alebo iná ňou poverená osoba.

Vzájomné vzťahy medzi pozývajúcim a pozvaným subjektom

Na to, aby bol dôvod udelenia víza dostatočne preukázaný je nevyhnutné preukázať nejakú obchodnú spoluprácu medzi subjektmi. V zásade nemusí ísť o spoluprácu v zmysle obchodných zmlúv a uzavretých partnerstiev. Môže ísť o nejaké rokovania, ktoré by mohli smerovať k vytvoreniu obchodnej spolupráce. Zákon nepodmieňuje udelenie víza obdobnosťou podnikateľskej aktivity, resp. jej druhu.

Ak aj pozývaná osoba je podnikateľom, vykonáva podnikateľskú činnosť a má bohatú obchodnú spoluprácu s pozývajúcou osobou, svoj status nemusí nijako preukazovať. Pozývaná osoba však podnikateľom vôbec byť nemusí, ako uvádzame na inom mieste. Zdôvodnenie osoby nepodnikateľa môže byť napr. záujem pozývanej osoby začať vykonávať podnikateľskú činnosť v krajine svojho pôvodu a k slovenskému podnikateľovi sa ide naučiť spôsobu výroby, postupom manažmentu a pod. Ak táto pozývaná osoba má záujem vykonávať podnikateľskú činnosť a podnikla kroky k získaniu oprávnenia, to nemusí nijako preukazovať, i keď schvaľovací proces by to zjednodušilo.

Ako vyplýva z uvedeného, pozývaná osoba nemusí mať status podnikajúcej osoby, ale vzťah s pozývajúcou osobou –podnikateľom- musí mať charakter obchodný. Zákon nehovorí nič o tom, či komunikácia a vzájomné vzťahy musia súvisieť s predmetom podnikania pozývajúcej osoby. Domnievame sa, že vzhľadom na ustanovenia zákona o pobyte cudzincov ako komplexu sa musia aspoň predmetu podnikania dotýkať a okrajovo s ním súvisieť. Inak by bolo preukázanie obtiažne a schvaľovanie pozvania, resp. udelenie víz odmietnuté. Domnievame sa, že udelenie víza z dôvodu obchodného by bolo možné aj za účelom zakúpenia produktu súkromnou pozývanou osobou, ktorá si ho ide obhliadnuť k podnikateľovi na územie Slovenskej republiky. Samozrejme tu by zohrával zásadnú úlohu charakter produktu, jeho rozmer hodnota a pod. Súčasťou zdôvodnenia by muselo byť aj to, prečo je nutná takáto obhliadka. Samozrejme, pri takomto postupe nemožno očakávať dlhú dobu udelenia víz, čo by nakoniec aj odporovalo žiadanému účelu.

Dokumenty nevyhnutné k schváleniu pozvania, resp. k udeleniu víza

Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť k schváleniu pozvania, resp. k žiadosti o vízum sú totožné so žiadosťou o udelenie turistického víza, ktorému sme sa venovali v predošlom príspevku s odchýlkami, resp. špecifikáciami, ktorým venujeme tento posledný odsek príspevku. Pokiaľ vyhlási spoločnosť finančné zabezpečenie pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky, tak je potrebné, aby bol predložený bankový účet spoločnosti, t.j účet vedený na spoločnosť. Zákon požaduje pre schválenie pozvania vyhlásenie o finančnom zabezpečení pozývajúcou osobou, t.j. právnickou osobou, resp. podnikateľom. Zastávame stanovisko, že ďalšie vyhlásenie o finančnom zabezpečení pri samotnej žiadosti o udelenie víza, ktorého súčasťou je aj schválené pozvanie, môže poskytnúť aj iná osoba, ktorá sa preukazuje účtom vedeným na svoje vlastné meno.

Je nevyhnutné byť obozretný pri vyhláseniach za spoločnosť, kedy môže dôjsť k zásadným pochybeniam. Situácia, že konateľ podpíše vyhlásenie o finančnom zabezpečení pozvanej osoby, no neurobí to spôsobom konania ako má uvedený v obchodnom registri pozývajúca spoločnosť (nepripojí napr. k názvu spoločnosti svoje meno a označenie konateľ), smeruje k tomu, že s najväčšou pravdepodobnosťou žiadosť o schválenie pozvania bude zamietnutá.

Nakoniec odporúčame k žiadosti priložiť pokiaľ možno aj dokumenty, ktoré nie sú zákonom predpísané, ale osoby ich majú k dispozícii a môžu preukázať, resp. posilniť preukazované tvrdenia a tak z pozície nepovinných podkladov získať status dôležitej skutočnosti v procese schvaľovania pozvania, resp. udeľovania víz.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie