Preprava osôb (taxislužba) do zahraničia – aké sú podmienky?

Problematiku vykonávania taxislužby do zahraničia rieši na našom území zákon 56/2012 Z. z. v rámci prevádzkovania taxislužby. Podľa tohto zákona je akákoľvek preprava osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča za odplatu taxislužbou (§ 8 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z.).

Koncesia na prevádzkovanie taxislužby sa vydáva pre celé územie SR s možnosťou dopraviť zákazníkov aj mimo územia SR smerom tam. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že na prepravu osôb vozidlami s obsaditeľnosťou deväť osôb vrátane vodiča sa nevzťahuje žiadne nariadenie Európskej únie. V jednotlivých prípadoch je potrebné dodržiavať bilaterálne dohody.

Zároveň na území druhého členského štátu sa uplatňuje vnútroštátne právo tohto štátu. V prípade podmienok, ktoré platia v iných štátoch, je potrebné kontaktovať príslušné orgány v daných štátoch. Pre cestu späť a na území iného štátu je preto potrebné dodržiavať vnútroštátne predpisy príslušnej krajiny, z dôvodu, že preprava osôb do 9 miest vrátane vodiča nie je upravená v rámci EÚ. Preto je potrebné požiadať o povolenie, resp. iný potrebný doklad v príslušnej krajine za dodržania a splnenia príslušných podmienok vyžadovaných príslušným štátom. 

Podmienkou však na vykonávanie takýchto prepráv je splnenie podmienok v tejto oblasti v Slovenskej republike, a to predovšetkým mať príslušné oprávnenie na podnikanie – koncesiu. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona. Koncesie udeľuje miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Zároveň uvádzame, že okrem iného musia byť splnené aj požiadavky na vozidlo taxislužby a podmienky týkajúce sa vodičov vozidiel taxislužby. 

Taxislužba zo Slovenska do Rakúska a Nemecka 

Uvádzame základné informácie k výkonu taxislužby vozidlami, ktorých obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča – z územia Slovenskej republiky. 

Rakúsko 

Na prepravu osôb vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča, sa nevzťahuje v danom prípade ani bilaterálna dohoda. Znamená to, že na území druhého členského štátu, čiže Rakúska, sa uplatňuje vnútroštátne právo tohto štátu. V Rakúsku podľa § 11 ods. 5 platného zákona Bundesgesetz über die nichtlinienmässige gewerbsmässige Beförderungen von Personen mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs – Gesetz, 1996) (Spolkový zákon o nepravidelnej preprave osôb motorovými vozidlami, ktorá je podnikaním) na prepravu z územia Rakúska musí byť vydané od Spolkového ministerstva dopravy, rozvoja a technológie Rakúskej republiky (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) osobitné povolenie na osobnú príležitostnú dopravu vykonávanú malými vozidlami (Kleinbusse). Pokiaľ ide o medzinárodnú prepravu z územia Slovenskej republiky na územie Rakúskej republiky, bola preprava „tam“ s obsadeným vozidlom (príp. tranzitné prepravy) na základe rokovaní Zmiešanej komisie o medzinárodnej osobnej cestnej doprave konanej v roku 2004 a v roku 2005 od povolení oslobodená. 

Kontakt:
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2
1030 Wien
Mag. Bettina Huber
Abteilung IV/ST7 Personen- und Güterverkehr
Zimmer 1A 03
Telefon: +43 1 711 62 65 5734
Fax: +43 1 711 62 65 5866
E-Mail: Bettina.Huber@bmvit.gv.at

Nemecko

Vzhľadom na skutočnosť, že prepravu osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča neupravuje žiadne nariadenie Európskej únie, platí bilaterálna dohoda – dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (ďalej len „dohoda“). Podmienkou na vykonávanie takýchto prepráv je zároveň splnenie podmienok v tejto oblasti v Slovenskej republike, a to predovšetkým mať príslušné oprávnenie na podnikanie – koncesiu.

Podľa článku 2 ods. 2 dohody sa za osobné vozidlá považujú motorové vozidlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením vhodné a určené na prepravu nie viac ako deviatich osôb (vrátane vodiča). Z uvedeného vyplýva, že dohoda sa vzťahuje aj na prepravu osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča.

Príležitostná doprava podľa článku 5 ods. 1 dohody je doprava, ktorá nie je pravidelnou autobusovou dopravou a nie je ani kyvadlovou dopravou. 

Podľa článku 5 ods. 2 na príležitostnú dopravu medzi oboma štátmi a na tranzitnú dopravu nie je potrebné povolenie v prípade, ak ide o:

 1. jazdy vykonávané jedným motorovým vozidlom, ktoré prepravuje na celej trase rovnakú skupinu cestujúcich a privezie ju do východiskového miesta (okružné jazdy za zatvorenými dverami), alebo
 2. jazdy, pri ktorých sa do cieľového miesta prepravujú cestujúci a spiatočná jazda je bez cestujúcich (prázdne spiatočné jazdy), alebo
 3. prázdne jazdy tam, s cieľom naložiť a prepraviť opäť do východiskového miesta skupinu cestujúcich, ktorú prepravil ten istý dopravca spôsobom uvedeným v bode 2

Pri príležitostnej doprave nesmú cestujúci počas jazdy ani nastupovať, ani vystupovať, iba ak by to povolili príslušné orgány štátu danej zmluvnej strany.

Na príležitostnú dopravu, ktorá nezodpovedá ustanoveniam článku 5 ods. 2 dohody sa v každom prípade vyžaduje povolenie príslušných orgánov štátu druhej zmluvnej strany. Ak prepravu možno zatriediť do článku 5 ods. 2 dohody, možno ju uskutočniť na základe jazdného listu.

Žiadosť o udelenie povolenia sa podáva priamo príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany. 

Žiadosť musí obsahovať najmä tieto údaje:

 1. priezvisko a meno alebo názov firmy, ako aj úplnú adresu dopravcu prípadne organizátora cesty, ktorý vydal príkaz na prepravu
 2. účel cesty (jej popis)
 3. východiskové a cieľové miesto jazdy a štát, v ktorom sa vytvorí skupina cestujúcich
 4. trasy jazdy s hraničnými priechodmi
 5. termíny jázd tam a späť, či je jazda tam/späť s cestujúcimi alebo bez cestujúcich
 6. čas vedenia a odpočinku vodičov
 7. evidenčné číslo motorových vozidiel
 8. počet miest na sedenie v používaných vozidlách

Z uvedeného vyplýva, že na príležitostnú dopravu, ktorá nezodpovedá článku 5 ods. 2 dohody, sa vyžaduje povolenie. Schvaľovací orgán je Spolkový úrad pre nákladnú dopravu v Kolíne nad Rýnom (BAG). 

Žiadosť musí dopravca podať minimálne 14 dní pred začatím jazdy na túto adresu:
Bundesamt für Güterverkehr
Referat 13
Postfach 19 01 80
D – 50498 Köln
Tel.: +49 (0)-221-5776 – 1321
Fax : +49 (0)-221-5776 – 1390
posteingang.referat13@bag.bund.de

Bližšie informácie sú na tejto adrese.

Poplatok za jednorazové povolenie je v súčasnej dobe 110,00 €.

Vykonávanie týchto prepráv podlieha zároveň plateniu DPH v Nemecku, ako pri autobusoch. 

V prípade prepráv z jednotlivých štátov je potrebné kontaktovať príslušné orgány daných štátov. 

Zároveň upozorňujeme, že v súčasnej situácii je potrebné dodržiavať aj vnútroštátne protiepidemiologické opatrenia prijaté z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710