Taxislužba – schválené zmeny

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.

Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej služby.

Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim:

  1. prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby
  2. vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke vozidla taxislužby na pravidelnej trase, ktorá však nesmie byť súbežná s trasou autobusovej linky alebo
  3. prostredníctvom dispečingu

Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na území obce a vydať prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby.

Koncesia

Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie. Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii. Dopravca môže prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republiky alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii.

Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý:

  1. má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo taxislužby podľa § 30 zákona o cestnej doprave
  2. má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb
  3. je bezúhonný
  4. má osvedčenie o odbornej spôsobilosti
  5. preukáže finančnú spoľahlivosť.

Komu nemožno udeliť koncesiu

Koncesiu nemožno udeliť žiadateľovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, počas troch rokov odo dňa ukončenia konkurzu alebo opätovného potvrdenia núteného vyrovnania; to neplatí, ak ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu došlo v dôsledku úpadku alebo trestného činu tretej osoby. Koncesiu však možno udeliť žiadateľovi po uplynutí jedného roka odo dňa vyrovnania záväzkov z konkurzu podľa rozvrhového uznesenia súdu. Ak žiadateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, možno mu udeliť koncesiu najskôr po piatich rokoch odo dňa úplného vyrovnania záväzkov z konkurzu podľa rozvrhového uznesenia súdu. Koncesiu nemožno udeliť ani žiadateľovi, ktorému bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá.

Doba, na ktorú sa udeľuje koncesia

Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti. Platnosť koncesie možno na žiadosť jej držiteľa predĺžiť, ak sú splnené požiadavky na prevádzkovanie taxislužby.

Koncesia je trvalo neprenosná na iného. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa koncesie na iného, dopravný správny orgán odníme koncesiu doterajšiemu držiteľovi. Nadobúdateľ podniku sa môže stať prevádzkovateľom taxislužby, ak mu dopravný správny orgán udelí koncesiu.

Na dočasné najviac šesťmesačné prenechanie prevádzkovania taxislužby inému prevádzkovateľovi taxislužby sa vyžaduje rozhodnutie dopravného správneho orgánu o dočasnej zmene koncesie, a to na žiadosť držiteľa koncesie z dôvodu vážnej prekážky prevádzkovania taxislužby, alebo ak sa tým zabezpečí dodržanie podmienok prevádzkovania taxislužby podľa koncesie. So zmenou koncesie musí súhlasiť dočasný prevádzkovateľ taxislužby.

Platnosť koncesie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím.

Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká aj dňom smrti jej držiteľa. V prevádzkovaní taxislužby môže až do skončenia dedičského konania o podnik zomrelého držiteľa koncesie pokračovať jeho dedič, pozostalý manžel alebo iná osoba, ak spĺňa požiadavku bezúhonnosti. Pokračovanie v prevádzkovaní taxislužby musí ohlásiť dopravnému správnemu orgánu do troch pracovných dní odo dňa začatia pokračovania v prevádzkovaní taxislužby a priložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia ohlásenia oznámi, že nemá námietky proti pokračovaniu prevádzkovania taxislužby, alebo zakáže pokračovať v prevádzkovaní taxislužby z dôvodu, že nie sú splnené požiadavky na prevádzkovanie taxislužby.

Od 4.12.2013 je vodič taxislužby povinný mať preukaz vodiča.

Od 1.1.2014 musia byť taxametre umožňujúce tlač potvrdenia o zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710