Zápis dopravcov do obchodného registra

Od 1.10.2020 sa už fyzické osoby, vrátane dopravcov, do obchodného registru nezapisujú.

Ste prevádzkovateľom medzinárodnej a/alebo vnútroštátnej dopravy?

V zmysle novely zákona o cestnej doprave sú dopravcovia ako podnikajúce fyzické osoby (SZČO) povinní zapísať sa do obchodného registra od 01.03.2012.

Držiteľ oprávnenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je podnikateľom, ktorý nepodniká na základe živnostenského oprávnenia, a teda nie je zapísaný v živnostenskom registri. Preto sa v záujme právnej istoty a prehľadnosti podnikateľov v tomto segmente navrhol ich zápis do obchodného registra a to aj vtedy, keď je dopravca fyzickou osobou, pretože tá by inak nebola evidovaná nikde a pre verejnosť by bola utajená.

Táto povinnosť vyplýva z § 5 ods. 3 zákona o cestnej doprave:

 1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa tohto zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis.
 2. Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov.
 3. Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo 2 sa zapisuje do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva.

Na koho sa táto povinnosť nevzťahuje?

Táto povinnosť sa však nevzťahuje na prevádzkovanie taxislužby a na cestnú dopravu prevádzkovanú podnikmi podľa osobitných predpisov.

Táto povinnosť sa nevzťahuje ani na prevádzkovateľa nákladnej dopravy vo vnútroštátnej doprave, ktorý poskytuje len tieto dopravné služby:

 1. rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva vrátane miestnych trhovísk do vzdialenosti 50 km
 2. prepravu osív, hnojív, krmív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia alebo spracovania v poľnohospodárskej výrobe vrátane prepravy živých zvierat z fariem na bitúnky, krmív na kŕmenie hospodárskych zvierat a zberu mlieka a mliečnych výrobkov z fariem na spracovanie a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko
 3. odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie do kafilérií; to neplatí, ak ide o infekčný odpad, na ktorý sa vzťahujú pravidlá o preprave nebezpečných vecí
 4. nekomerčnú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách, najmä pri živelných pohromách, priemyselných haváriách a iných obdobných udalostiach
 5. komerčnú prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a civilnú ochranu obyvateľstva, ak sa preprava uskutočňuje na základe ich objednávky na plnenie ich úloh a po celý čas prepravy pod ich kontrolou
 6. zber a odvoz komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a zneškodňovaním na skládkach alebo v spaľovniach, alebo
 7. prepravy vecí vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg

Ukončenie platnosti oprávnení na podnikanie

Živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 strácajú platnosť najneskôr 3. decembra 2013. Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemajú vyznačenú platnosť, platia do 4. decembra 2015. V prípade, ak bude dopravca vyžadovať predĺženie alebo vydanie nového oprávnenia na podnikanie, bude potrebné, aby predložil výpis z obchodného registra potvrdzujúci jeho zápis v tomto registri.

Zmena účtovníctva

Zároveň sa tým mení aj spôsob vedenia účtovníctva, nakoľko dopravcovia zapísaní v obchodnom registri budú povinní účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Údaje a kópie dokladov, ktoré budeme od Vás potrebovať na podanie návrhu do obchodného registra:

 • IČO
 • Kópia listu vlastníctva, kde má podnikateľ zriadené sídlo (alebo doloženie nájomnej zmluvy)
 • Oprávnenia na podnikanie (živnostenské listy, koncesné listiny, povolenia, atď.)
 • Kópia občianskeho preukazu podnikateľa

Poplatky

Ak by si chcel dopravca podať návrh sám, tak súdny poplatok za podanie návrhu v listinnej podobe je 165,50 EUR.

Naša konečná cena za prípravu všetkých dokumentov a podanie elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom je 165 EUR a zahŕňa už aj spomínaný súdny poplatok.

Lehoty

Po tom, ako nám budú doručené všetky potrebné doklady, pripravíme všetky potrebné dokumenty do 2 pracovných dní. Návrh do obchodného registra bude podaný v rovnakej lehote po doručení podpísaných dokumentov.

Obchodný register má na rozhodnutie o vykonaní zápisu 5 pracovných dní.

Zapisujeme dopravcov z celého územia SR! Zapísali sme už viac ako 120 dopravcov.

Zabezpečili sme zápis do obchodného registra aj týmto dopravcom:

 • Michal Lacko – ELCOM
 • Jana Gáliková
 • Ladislav Pék Nákladná autodoprava
 • Peter Kútny
 • Tibor Puha AVIA-TRANS
 • Pavol Šaradín
 • Michal Knap
 • Ing. Marián Regenda- REMA
 • Jaroslav Kurilla – Autodoprava
 • Pavel Kostka
 • Peter Balaščák
 • Ing. Pavol Dobrovodský DOMEST
 • Dušan Laššo LD
 • Gejza Královenský – OKMG
 • Ján Antal – SHARK
 • Ing. Jozef Záhumenský – SEZA – TRANS
 • Anton Švehla – cestná doprava
 • Erich Ardon
 • Ladislav Albrecht – AUTODOPRAVA
 • Jozef Daniška
 • Radovan Petrgalovič
 • Zuzana Dominová
 • Jozef Paulďuro – Dops
 • Branislav Látal – BON
 • Ladislav Vargaeštok
 • Nóra Mjartanová -Junior
 • Gabriel RUŽÁNI EKOTRANS

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710