Čo je verejné obstarávanie?

V dnešnom článku si priblížime inštitút verejného obstarávania upravený v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o verejnom obstarávaní"). Zameriame sa na vymedzenie, čo to je verejné obstarávanie a pre aké subjekty je záväzné.

Čo je verejné obstarávanie?

Podľa § 2 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejné obstarávanie predstavuje pravidlá a postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Verejné obstarávanie je „prísne formalizovaný proces výberu najvhodnejšieho hospodárskeho subjektu, ktorý predložil pre (verejného) obstarávateľa najlepšiu ponuku, s ktorým (verejný) obstarávateľ uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, resp. rámcovú dohodu – kontraktáciu, a napokon aj obmedzuje (verejného) obstarávateľa, pokiaľ ide o definovanie zmluvných podmienok a ich plnenie.“ (TKÁČ, J.: Zákon o verejnom obstarávaní. Veľký komentár. Wolters Kluwer, 2015).

Význam uskutočňovania verejných obstarávaní by mal spočívať predovšetkým v zvyšovaní efektívnosti a transparentnosti verejných výdavkov, umožňovaní účasti širšieho spektra hospodárskych subjektov na verejnom obstarávaní, podpore hospodárskej súťaže, voľného pohybu tovarov a služieb atď.

Zákazka vo verejnom obstarávaní

Zákazkou sa na účely verejného obstarávania podľa § 3 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní rozumie: „odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.“

Pre koho je verejné obstarávanie záväzné

Okruhy osôb, ktoré sú pri uzatváraní zmlúv povinné aplikovať postupy verejného obstarávania je zakotvený v § 7 – 9 zákona o verejnom obstarávaní, takýmito osobami sú verejní obstarávatelia, obstarávatelia a ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú podmienky zakotvené v zákone o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ

Verejným obstarávateľom je:

  • Slovenská republika
  • obec
  • vyšší územný celok
  • právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa predchádzajúcich bodov, je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa predchádzajúcich bodov, verejný obstarávateľ podľa predchádzajúcich bodov vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu
  • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v  predchádzajúcich bodoch

Obstarávateľ

Obstarávateľom je „právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje,“ ak vykonáva aspoň jednu z činností vymedzených v § 8 zákona o verejnom obstarávaní:

  • činnosť v odvetví energetiky a tepelnej energetiky
  • činnosť v odvetví vôd
  • činnosť v odvetví dopravy
  • činnosť v odvetví poštových služieb
  • činnosti súvisiace s využívaním geograficky vymedzeného územia na účely ťažby ropy a zemného plynu, prieskumu ložísk uhlia alebo ostatných tuhých palív alebo ťažby uhlia alebo ostatných tuhých palív, prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení pre leteckých dopravcov, dopravcov v námornej doprave alebo vo vnútrozemskej plavbe

Osoby, na ktoré sa za iných okolností nevzťahuje povinnosť obstarávať podľa zákona o verejnom obstarávaní (nie sú ani verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom) sú zákonom o verejnom obstarávaní viazané, ak im verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb v závislosti od hodnoty zákazky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710