Limity pri verejnom obstarávaní

Základné informácie o verejnom obstarávaní (vrátane toho, čo je zákazka vo verejnom obstarávaní) sme si priblížili v článku – Čo je verejné obstarávanie. Teraz sa bližšie zameráme na finančné limity vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“). Priblížime si, kedy sa jedná o nadlimitnú zákazku, podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou. 

Nadlimitná zákazka

 Nadlimitnou zákazkou je podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: „zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie.“ 

Vyššie uvedeným všeobecne záväyným predpisom je s účinnosťou od 01.01.2020 Vyhláška Úradu pre verejné ostarávanie č. 428/2019 Z. z. ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. 

Príkladom limitov pre v zmysle uvedenej vyhlášky je napr. limit 428 000 eur v prípade zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby alebo limit 5 350 000 eur v prípade verejného obstarávateľa a obstarávateľa u zákazky na uskutočnenie stavebných prác. 

Podlimitná zákazka 

V prípade podlimitnej zákazky zákon o verejnom obstarávaní rozlišuje civilnú podlimitnú zákazku a podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti. 

Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je v zmysle § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako: 

  • „70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní
  • 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní
  • 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“

V prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené sociálne služby a iné osobitné služby, napr. povinné sociálne zabezpečenie, služby týkajúce sa poskytovania dávok, náboženské služby, poskytovanie komunálnych služieb atď. 

Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je podľa § 5 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako: 

  • „260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby, 
  • 800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“

Zákazka s nízkou hodnotou 

Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je v zmysle § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní: 

  • zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako“ finančný limit pre podlimitnú civilnú zákazku „a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok alebo 
  • zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit“ pre nadlimitnú zákazku „a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710