Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní upravuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“). Presnejšie vymedzenie podmienok pre účasť vo verejnom obstarávaní závisí od toho, o aký typ zákazky sa jedná. V dnešnom článku si vo všeobecnej rovine priblížime základné podmienky, ktoré musí podnikateľ splniť, aby sa mohol vo verejnom obstarávaní zúčastniť.

Podmienky týkajúce sa osobného postavenia 

Podmienky týkajúce sa osobného postavenia záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní zakotvuje zákon o verejnom obstarávaní v § 32. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť subjekt, ktorý:

 • Nebol právoplatne odsúdený za vymedzené trestné činy, medzi ktoré patria napr. trestné činy korupcie, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestné činy, ktorých skutková podstata súvisí s podnikaním, trestné činy machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a niektoré ďalšie. Okrem samotného subjektu, ktorý sa chce verejného obstarávania zúčastniť sa u právnických osôb rovnaká podmienka vzťahuje aj na ich štatutárne orgány, členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov a prokuristov. (Splnenie povinnosti sa preukazuje výpisom z registra trestov.)
 • Nemá nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. (Splnenie povinnosti sa preukazuje potvrdením z poisťovní.)
 • Nemá daňové nedoplatky. (Splnenie povinnosti sa preukazuje potvrdením z daňového úradu.)
 • Na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, likvidácii, ani nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. (Splnenie povinnosti sa preukazuje potvrdením z príslušného súdu.)
 • Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. (Splnenie povinnosti sa preukazuje doložením dokladu preukazujúceho oprávnenie vo vzťahu k predmetu zákazky.)
 • Nebol mu uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. (Splnenie povinnosti sa preukazuje čestným vyhlásením.)
 • Nedopustil sa za uplynulé tri roky od začatia vereného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, za čo by mu bola uložená sankcia.
 • Nedopustil sa za uplynulé tri roky od začatia vereného obstarávania porušenia profesijných povinností. 

Zoznam hospodárskych subjektov 

Predkladané potvrdenia, ako aj výpis z registra trestov, nesmú byť staršie ako tri mesiace. Okrem predloženia vyššie uvedených dokumentov je splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia možné preukázať aj zápisom v zozname hospodárskych subjektov. 

Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a sú v ňom zapísané subjekty, ktoré preukázali splnenie vyššie vymedzených podmienok týkajúcich sa osobného postavenia. 

Zápis v zozname hospodárskych subjektov je platný tri roky a celý zoznam je prístupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie

Finančné a ekonomické postavenie 

Podmienky na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia musia byť primerané vzhľadom na charakter a hodnotu zákazky. Účelom ich určenia je preukázanie finančnej stability dodávateľa. 

Finančné / ekonomické postavenie subjekt preukazuje:

 • vyjadrením banky / pobočky zahraničnej banky
 • potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu
 • súvahou / výkazom majetku a záväzkov / údajmi zo súvahy alebo výkazu
 • prehľadom o celkovom obrate / dosiahnutom obrate v oblasti týkajúcej sa zákazky za posledné tri roky

Jedná sa o príkladný výpočet a právna úprava umožňuje, aby verejný obstarávateľ určil aj iné spôsoby preukázania splnenia podmienok. 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 

Účelom preukazovania splnenia podmienok technickej / odbornej spôsobilosti je preukázanie, že dodávateľ je schopný poskytnúť obstarávanú službu alebo dodať tovar s požadovanou špecifikáciou a kvalitou. Zákon o verejnom obstarávaní v § 34 ods. 1 zakotvuje, akými dokladmi je možné splnenie podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti preukázať. Z vymedzených možností uvádzame napríklad:

 • zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov
 • údaje o technikoch alebo technických orgánoch (najmä zodpovedných za kontrolu kvality)
 • v prípade stavebných prác / služieb údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky
 • vzorky tovaru, opisy / fotografie

Súčasťou preukázania splnenia podmienok účasti v oblasti technickej / odbornej spôsobilosti môže byť aj požadovanie predloženia dokladov o systéme manažérstva kvality alebo systéme environmentálneho manažérstva. 

Vyhradené zákazky 

Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje, aby verejný obstarávateľ / obstarávateľ vyhradili účasť na obstarávaní pre špecifické subjekty, ktorými sú registrované integračné sociálne podniky, chránené dielne a fyzické osoby so zdravotným postihnutím prevádzkujúce alebo vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710