Exekučné konanie, základné charakteristiky

Exekučné konanie je upravené v zákone o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

Pod pojmom exekučné konanie sa rozumie konanie o nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí. Exekučné konanie predstavuje výrazný zásah do majetkových práv povinných osôb. Exekútorom je osoba, ktorá je splnomocnená na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, a na tento účel sa mu priznáva postavenie verejného činiteľa.

Exekučné konanie sa začína na základe exekučného titulu z návrhu oprávneného. Exekútor, ktorý bol v doručenom návrhu na vykonanie exekúcie označený oprávneným ako adresát, predloží spolu s exekučným titulom tento návrh súdu a požiada súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. V tej istej veci nemôže prebiehať viac exekučných konaní. Ak oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie v tej istej veci niekoľkým exekútorom, exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého na vykonanie poverí súd, v iných prípadoch sa exekučné konanie zastaví.

Exekútor, ktorý je poverený súdom na vykonanie exekúcie upovedomí povinného aj oprávneného o začatí exekúcie, o spôsobe jej vykonania, prípadne o predbežných trovách exekúcie. Exekútor povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak existujú iné dôvody pre ktoré je exekúcia neprípustná. Námietky musia byť odôvodnené a na dôvody uvedené dodatočne sa neprihliada. Právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým sa vyhovelo námietkam, sa exekúcia zastaví. Po uplynutí lehoty na vznesenie námietok alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli, exekútor vydá exekučný príkaz. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie. Odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie má povinný zákaz nakladať so svojím majetkom, ktorý podľa Exekučného poriadku podlieha exekúcii. Povinný je upovedomený exekútorom o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania ešte pred vydaním exekučného príkazu. Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor. Exekúcia sa môže v jednom exekučnom konaní vykonať aj viacerými spôsobmi.

Upovedomenie o začatí exekúcie sa oprávnenému aj povinnému doručuje do vlastných rúk. V prípade, kedy nemožno doručiť písomnosť osobe oprávnenej podnikať na adresu miesta podnikania, ktorá je uvedená v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je osoba zapísaná a žiadna iná adresa nie je známa, považuje sa písomnosť po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať o zásielke nedozvie. To isté platí aj pre právnické osoby a osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby. V prípade bezdôvodného odopretia upovedomenia o začatí exekúcie, sa toto upovedomenie považuje za doručené dňom, kedy jeho prijatie bolo odopreté. Ten, kto upovedomenie doručuje, musí o tom povinného poučiť.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710