Konkurz / Reštrukturalizácia / Oddlženie

Návrh na začatie exekúcie

Exekučnú činnosť vykonáva súdny exekútor v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný priadok). Ak má niekto...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vymáhanie pohľadávok a Obchodný vestník

Ak máte dlžníka, nezabudni si skontrolovať aspoň raz za mesiac Obchodný vestník.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh na vyhlásenie konkurzu – v akej výške a akým spôsobom sa platí preddavok

Pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu (rovnako tak aj návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia) sa neplatí...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Likvidácia vs. konkurzné konanie

Zániku obchodnej spoločnosti bez právneho nástupcu musí v zásade predchádzať jej likvidácia. Likvidáciu obchodnej spoločnosti však nemožno vykonať vždy a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Exekučné konanie, základné charakteristiky

Exekučné konanie je upravené v zákone o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Pod pojmom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o správcoch

Novela zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch nadobudne účinnosť 01.06.2013. Novela prináša najmä tieto zmeny.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Oddlženie fyzických osôb

Kto je oprávnený podať návrh na oddlženie Návrh na povolenia oddlženia je podľa § 167 ods. 1 ZKR oprávnený podať výlučne dlžník,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prihlásenie pohľadávky do konkurzu

Základné informácie k prihlasovaniu pohľadávok do konkurzu Pohľadávku je potrebné uplatniť prihláškou v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Konkurz sa považuje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK