Konkurz / Reštrukturalizácia / Oddlženie

Návrh na začatie exekúcie

Exekučnú činnosť vykonáva súdny exekútor v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný priadok). Ak má niekto...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Exekučné konanie, základné charakteristiky

Exekučné konanie je upravené v zákone o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Pod pojmom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Likvidácia vs. konkurzné konanie

Zániku obchodnej spoločnosti bez právneho nástupcu musí v zásade predchádzať jej likvidácia. Likvidáciu obchodnej spoločnosti však nemožno vykonať vždy a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Aké prílohy sa prikladajú k návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu?

Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) môže návrh na vyhlásenie konkurzu podať:  samotný dlžník veriteľ v...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh na vyhlásenie konkurzu – v akej výške a akým spôsobom sa platí preddavok

Pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu (rovnako tak aj návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia) sa neplatí...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu samotným dlžníkom – právo či povinnosť?

Dlžník má nielen právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale aj povinnosť v prípade, ak je v predlžení.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vymáhanie pohľadávok a Obchodný vestník

Ak máte dlžníka, nezabudni si skontrolovať aspoň raz za mesiac Obchodný vestník.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Oddlženie fyzickej osoby

Kto je oprávnený podať návrh na oddlženie Návrh na povolenia oddlženia je podľa § 167 ods. 1 ZKR oprávnený podať výlučne dlžník,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK