Exekučnú činnosť vykonáva súdny exekútor v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný priadok). Ak má niekto záujem realizovať exekúciu alebo vymáhanie pohľadávky v zmysle zákona, je potrebné dodržať isté pravidlá.

V prípade záujmu o podanie návrhu na exekúciu nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Účastníkmi exekučného konania sú oprávnený (veriteľ) a povinný (dlžník).

Exekúciu je možné vykonať len na návrh oprávneného, alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu. Návrh na vykonanie exekúcie môže podať oprávnený vtedy, ak povinný nesplní dobrovoľne to, čo mu je uložené vykonateľným rozhodnutím.

Z predloženého návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zrejmé, ktorému súdu je adresovaný, kto tento návrh podáva, voči komu smeruje, akej veci sa týka a čo sa týmto návrhom sleduje. Vymáhaný nárok musí byť presne vymedzený, tak ako je označený v exekučnom titule.

Návrh na vykonanie exekúcie je možné podať cez elektronickú službu https://obcan.justice.sk/ezaloby, kde sa vypíše na to určený formulár. Ten sa po elektronickom podpísaní následne cez portál aj s priloženými prílohami odošle. Plná moc musí byť so zaručenou elektronickou konverziou, tú v prípade záujmu vykoná notár.

Na exekučné konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

Pozor na zaručené konverzie príloh

Podľa § 48 ods. 6 prvá veta Exekučného poriadku, exekučný titul a verejné listiny sa
pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je
autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou
pôvodného dokumentu v listinnej podobe.

Podľa § 36 ods. 3 zákona o e-Governmente, osoba vykonávajúca konverziu pri
zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. b):
a) transformuje pôvodný dokument v listinnej podobe na elektronický dokument,
b) vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
c) autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a
pripojí časovú pečiatku,
d) vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.

Pri zahraničnej osobe sa prikladá aj výpis z OR

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva príslušnému súdu a musí obsahovať, okrem iného

„b) označenie oprávneného a povinného; ak je účastníkom konania

  1. fyzická osoba, označuje sa menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu a dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom,
  2. právnická osoba, označuje sa názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom organizácie alebo iným identifikačným údajom; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, tieto údaje sa musia osvedčiť pripojeným výpisom z registra alebo výpisom z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná,“ (§ 48 ods. 3 písm. b) Exekučného poriadku)

Čo ak je návrh na začatie exekúcie neúplný?

V prípade, ak je návrh neúplný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, navrhovateľ bude vyzvaný, aby návrh opravil alebo doplnil. Lehotu na opravu alebo doplnenie návrhu určí vo výzve, v praxi sme sa stretli s lehotou 10 pracovných dní. Navrhovateľ bude zároveň poućený o následkoch zmeškania lehoty na doplnenie návrhu, alebo jeho opravu, v dôsledku čoho nemožno v exekučnom konaní pokračovať a súd konanie zastaví.

§ 52 Odstraňovanie vád návrhu na vykonanie exekúcie

  • (1) Ak sú v návrhu na vykonanie exekúcie chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých je návrh nejasný alebo neúplný, súd vyzve toho, kto návrh na vykonanie exekúcie podal, aby v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní od doručenia výzvy chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil, a poučí ho, že inak návrh na vykonanie exekúcie odmietne. Ak bol návrh podaný prostredníctvom exekútora, opraviť sa musí prostredníctvom toho istého exekútora.
  • (2) Chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, inak sa na opravu neprihliada.

Pri peňažnom plnení exekúciu možno vykonať viacerými zákonnými spôsobmi a to napríklad zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom podniku, príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak rozhodnutie ukladá inú povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, je vykonanie exekúcie spravované povahou uloženej povinnosti a je možné ju vykonať vyprataním, odobratím veci, rozdelením spoločnej veci alebo uskutočnení prác a výkonov.

Európsky platobný rozkaz

Ak má oprávnený vydaný Európsky platobný rozkaz, je možné vykonať exekúciu aj na základe tohto exekučného titulu. Ako príloha sa k návrhu prikladá formulár európskeho platobného rozkazu (formulár E) a k tomu aj formulár G – doložka právoplatnosti.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710