Exekučnú činnosť vykonáva súdny exekútor v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný priadok). Ak má niekto záujem realizovať exekúciu alebo vymáhanie pohľadávky v zmysle zákona, je potrebné dodržať isté pravidlá.

Účastníkmi exekučného konania sú oprávnený (veriteľ) a povinný (dlžník).

Exekúciu je možné vykonať len na návrh oprávneného, alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu. Návrh na vykonanie exekúcie môže podať oprávnený vtedy, ak povinný nesplní dobrovoľne to, čo mu je uložené vykonateľným rozhodnutím.

Z predloženého návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zrejmé, ktorému súdnemu exekútorovi je adresovaný, kto tento návrh podáva, voči komu smeruje, akej veci sa týka a čo sa týmto návrhom sleduje. V návrhu musí byť uvedený dátum a musí byť podpísaný tým, kto ho podáva. Vymáhaný nárok musí byť presne vymedzený, tak ako je označený v exekučnom titule. Ďalej návrh na vykonanie exekúcie obsahuje tvrdenie, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím; návrh na vydanie Upovedomenia o začatí exekúcie a na vydanie Exekučného príkazu. Na záver návrhu sa uvádza spôsob, akým má byť exekúcia vykonaná, avšak táto časť nie je povinná.

Čo ak je návrh na začatie exekúcie neúplný?

V prípade ak je návrh neúplný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, exekútor vyzve toho, kto návrh podal, aby ho opravil alebo doplnil. Lehotu na opravu alebo doplnenie návrhu určí exekútor, avšak táto lehota nesmie byť kratšia ako desať dní. Exekútor oprávneného poučí o následkoch zmeškania lehoty na doplnenie návrhu, alebo jeho opravu, v dôsledku čoho nemožno v exekučnom konaní pokračovať a súd na návrh exekútora exekučné konanie zastaví.

Pri peňažnom plnení exekúciu možno vykonať viacerými zákonnými spôsobmi a to napríklad zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom podniku, príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak rozhodnutie ukladá inú povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, je vykonanie exekúcie spravované povahou uloženej povinnosti a je možné ju vykonať vyprataním, odobratím veci, rozdelením spoločnej veci alebo uskutočnení prác a výkonov.

V koľkých vyhotoveniach sa návrh na začatie exekúcie podáva?

Návrh na začatie exekúcie sa podáva v troch vyhotoveniach a to z dôvodu, že jedno vyhotovenie si ponecháva súd, jedno súdny exekútor, a jedno je pre povinného. K návrhu na vykonanie exekúcie treba priložiť exekučný titul s vyznačenou doložkou o vykonateľnosti, plnú moc a to vtedy, ak je návrh podávaný prostredníctvom právneho zástupcu, výpisy z obchodného registra a živnostenského registra ak sú k dispozícii, a prípadne označený dôkazový materiál, ktorého sa oprávnený dovoláva.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710