Licencia na autoškolu / založenie autoškoly

Na založenie autoškoly sa vyžaduje splnenie nasledujúcich krokov:  

Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade 

Ako prvý krok je potrebné ohlásenie živnosti okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania. Prevádzkovanie autoškoly môžeme v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Živnostenský zákon“) zaradiť medzi takzvané viazané živnosti. Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je potrebné splniť všeobecné podmienky vyžadované živnostenským zákonom (vek, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť) a osobitné podmienky viažuce sa na preukázanie odbornej spôsobilosti. 

Odborná spôsobilosť pri založení autoškoly 

Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti je upravený v ustanovení § 4 zákona č. 93/2005 o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o autoškolách“), v zmysle ktorého sa vyžaduje splnenie odbornej spôsobilosti, ktorá sa preukazuje úplným stredoškolským vzdelaním a najmenej dvomi rokmi praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. „Okresný úrad v sídle kraja môže uznať aj iné doklady o doterajšej praxi, prípadne čestné vyhlásenia alebo potvrdenie iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach žiadateľa a o jeho postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, ak samostatne alebo v spojení s inými dokladmi dostatočne preukazujú odbornú spôsobilosť žiadateľa.“  

Na ohlásenie živnosti je potrebné vyplniť príslušné tlačivo a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe a zaplatiť príslušný správny poplatok (15 EUR, polovicu v prípade elektronického podania).  

Registrácia autoškoly 

Postup pri registrácii autoškoly upravuje ustanovenie § 3 Zákona o autoškolách.  Autoškolu je potrebné registrovať na okresnom úrade v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, podľa miesta umiestnenia autoškoly. 

Podmienky žiadateľa pri registrácii 

 • plná spôsobilosť žiadateľa na právne úkony
 • bezúhonnosť
 • splnenie podmienok odbornej spôsobilosti žiadateľa
 • inštruktorské oprávnenie
 • vodičský preukaz potrebnej skupiny
 • priestor na prevádzkovanie autoškoly
 • technické vybavenie na prevádzku autoškoly
 • žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole

Čo priložiť k žiadosti? 

 • osvedčenie preukazujúce vzdelanie
 • doklad o praxi žiadateľa
 • inštruktorský preukaz
 • vodičský preukaz
 • osvedčenie o evidencii motorového vozidla
 • osvedčenie o technickej kontrole vozidla
 • osvedčenie o emisnej kontrole vozidla
 • list vlastníctva alebo nájomná zmluva k priestoru, kde sa bude výcvik realizovať
 • osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
 • doklad, ktorým sa preukazuje zaplatenie správneho poplatku
 • pracovné zmluvy inštruktorov, ak autoškola bude inštruktorov zamestnávať
 • identifikačné údaje zodpovedného zástupcu, ak sa má autoškola prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu

Pokiaľ sú všetky vyššie uvedené podmienky splnené, rozhodne okresný úrad v sídle kraja o registrácii autoškoly a žiadateľovi vydá osvedčenie o registrácii. Následne oznámi registráciu príslušnému okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710