Licencia na dispečing - získanie povolenia a povinnosti prevádzkovateľa

Aktualizované: 25.03.2019 | Vytvorené: 25.03.2019 |

Licencia na dispečing - získanie povolenia a povinnosti prevádzkovateľa

Obsah

Povolenie na dispečing Zánik povolenia smrťou držiteľa oprávnenia Povinnosti prevádzkovateľa dispečingu Postup pri vybavení licencie na dispečing

S účinnosťou od 01.04.2019 boli do zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znené neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o cestnej doprave“) zavedené ustanovenia o prevádzkovaní dispečingu. Prostredníctvom dispečingu sa sprostredkovávajú služby prepravy. Ide v zásade o novú formu podnikania. Podľa dôvodovej správy k novele Zákona o cestnej doprave platí, že pod pojmom dispečing rozumieme: sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom.“

Na to, aby ste za takýmto účelom mohli prevádzkovať dispečing sa vyžaduje získanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu alebo získanie koncesie (licencie na taxislužbu), nakoľko ustanovenie § 27 ods. 2 Zákona o cestnej doprave zakotvuje, že koncesia zároveň oprávňuje dopravcu prevádzkovať dispečing.“

Povolenie na dispečing

Ako sme už spomínali, okrem koncesie je možno prevádzkovať dispečing na základe povolenia. Povolenie na prevádzkovanie dispečingu vydáva a odníma príslušný okresný úrad v sídle kraja. Na vydanie povolenia je nevyhnutné splniť nasledovné podmienky:

 • žiadateľ musí mať pobyt alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, prípadne v členom štáte,
 • žiadateľ musí byť spôsobilý na právne úkony,
 • žiadateľ musí byť bezúhonný.

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je časovo obmedzené na dĺžku maximálne 10 rokov, žiadateľ však môže požiadať aj o kratšiu dĺžku platnosti. Vydané povolenie je neprenosné na inú osobu.

Zánik povolenia smrťou držiteľa oprávnenia

Licencia na dispečing môže zaniknúť viacerými spôsobmi t.j. uplynutím doby na ktorú bola vydaná, odňatím licencie, zánikom právnickej osoby či smrťou fyzickej osoby. Po smrti fyzickej osoby však v prevádzkovaní dispečingu môžu pokračovať dedičia, pozostalý manžel/manželka alebo správca dedičstva. Tieto osoby musia do 30 dní od smrti držiteľa oprávnenia oznámiť okresnému úradu v sídle kraja, že pokračujú v prevádzkovaní dispečingu a predložiť mu výpis z evidenčnej karty vodiča (nie starší ako 3 mesiace) a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Po predložení podkladov má okresný úrad v sídle kraja 15 dňovú lehotu na zaslanie námietok. Následne majú dedičia držiteľa oprávnenia 30 dňovú lehotu, ktorá začína plynúť vydaním uznesenia o dedičstve na získanie vlastného povolenia.

Povinnosti prevádzkovateľa dispečingu

Zákon o cestnej doprave v ustanovení § 29 ods. 2 stanovuje povinnosti prevádzkovateľa dispečingu. Ten je povinný:

 • sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby,
 • využívať len vozidlá taxislužby, ktoré sú uvedené v koncesii,
 • vypracovať prepravný poriadok a ten zverejniť,
 • poskytnúť údaje o vozidlách, ktoré prevádzkuje,
 • poskytnúť údaje o osobách, ktoré využíva na sprostredkovanie prepravy,
 • poskytnúť informácie orgánom odborného dozoru,
 • oznamovať všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v povolení príslušnému okresnému úradu v sídle kraja.

Postup pri vybavení licencie na dispečing

Licenciu na dispečing vydáva príslušný okresný úrad v sídle v kraja. 

Licenciu na dispečing nie je možné previesť na inú osobu. Čiže, ak bola udelená jednému subjektu na jeho IČO, nie je možné ju použiť pre iný subjekt, a to ani v prípade, ak tento subjekt sa stane právnym nástupcom.

Koncesia

Pre udelenie koncesie je potrebné splniť niekoľko zákonných podmienok:

 • žiadateľ musí mať pobyt alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, prípadne v členom štáte,
 • žiadateľ musí byť spôsobilý na právne úkony,
 • žiadateľ musí byť bezúhonný,
 • a musí vlastniť aspoň jedno vozidlo, prípadne musí mať uzavretú nájomnú zmluvu, leasingovú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke najmenej na jedno vozidlo,

V prípade, ak žiadateľom je právnická osoba, vyššie uvedené podmienky musí spĺňať jej štatutárny orgán, prípadne člen jej štatutárneho orgánu.

Čo potrebujete doložiť k žiadosti na vybavenie koncesie sa dočítate tu.

 

Prečítajte si aj:

Licencia na vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu nad 3,5t

Zmena vedúceho dopravy v nákladnej osobnej doprave nad 3,5t

Výpis z registra trestov štatutára dopravcu v prípade viacerých štatutárov

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.