Licencia na vnútroštátnu/medzinárodnú dopravu nad 3,5 t- ako vybaviť v roku 2021

Aktualizované: 20.01.2021 | Vytvorené: 20.01.2021 |

Licencia na vnútroštátnu/medzinárodnú dopravu nad 3,5 t- ako vybaviť v roku 2021

Obsah

Povolenie na vnútroštátnu / medzinárodnú dopravu nad 3,5 t – kde sa vybavuje? Povolenie na vnútroštátnu / medzinárodnú dopravu nad 3,5 t – ako postupovať? Poplatky Zápis zmeny do obchodného registra

Povolenie na vnútroštátnu / medzinárodnú dopravu nad 3,5 t – kde sa vybavuje?

Pokiaľ chce podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba – podnikať v oblasti vnútroštátnej alebo medzinárodnej dopravy nad 3,5 tony, je potrebné vybaviť si oprávnenia na podnikanie na úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie príslušného podľa miesta podnikania fyzickej osoby podnikateľa alebo sídla spoločnosti.

Podnikanie v oblasti vnútroštátnej alebo medzinárodnej dopravy nad 3,5 tony nie je možné na základe živnostenského oprávnenia a preto sa už na živnostenskom úrade nevybaví.Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, vydáva osvedčenia na nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami len do 3,5 t.

Zároveň upozorňujeme, že podľa zákona o cestnej doprave doterajšie živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 stratili platnosť najneskôr 03.12.2013. Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemajú vyznačenú platnosť, platili do 4. decembra 2015. 

Povolenie na vnútroštátnu / medzinárodnú dopravu nad 3,5 t – ako postupovať?

Vzor žiadosti na udelenie licencie spoločenstva (na medzinárodnú dopravu) a návrhu na udelenia povolania na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej / osobnej cestnej dopravy (vnútroštátnu dopravu) nájdete na webovej stránke príslušného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Návrh na udelenie povolenia (vnútroštátna doprava) – právnická osoba
Žiadosť na udelenie licencie spoločenstva

K návrhu na udelenie povolania na vnútroštátnu dopravu nad 3,5 t dopravca doloží tieto doklady:

  • aktuálny výpis z obchodného registra
  • výpis z registra trestov štatutárneho orgánu spoločnosti (originál nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti)
  • výpis z registra trestov vedúceho dopravy (originál nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti)
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy
  • doklad o zmluvnom vzťahu vedúceho dopravy k žiadateľovi (ak nie je vedúci dopravy štatutárnym orgánom alebo spoločníkom; z dokladu musí byť zrejmé, že pracovník skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti podniku)
  • doklad o preukázaní finančnej spoľahlivosti
  • nájomnú zmluvu na parkovacie priestory (v prípade, ak žiadateľ nemá vlastné priestory na parkovanie)
  • osvedčenie o evidencii motorového vozidla (ak sú vozidlá vo vlastníctve žiadateľa) alebo nájomnú zmluvu, ktorou sú vozidlá prenechané do nájmu žiadateľovi.

Poplatky

Správny poplatok za vydanie povolenia na vnútroštátnu dopravu je 30 EUR, za medzinárodnú dopravu 20 EUR a za každú ďalšiu overenú fotokópiu licencie 3 EUR.

Zápis zmeny do obchodného registra

Po vydaní oprávnenia na dopravu sa už dopravca nezapisuje do obchodného registra (od 1.10.2020). 

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.